Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Görmedik baglaryň gözel ýalydyr,

+0
Görmedik baglaryň gözel ýalydyr, Görmedik ýurtlaryň täsin ýalydyr. Geň-taň işler bolup geçýär dünýäde — Gözler mydam görmedig...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:15) okaldy (2) teswirler (0)

Men ony söýmändim

+0
Men ony söýmändim. Söýmek hakynda Pikirem etmändim. Söýüpdi özi. Özi, özi, özi! Onsoň men söýdüm. Soňy näme boldy? Agyrdy yzy...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:11) okaldy (2) teswirler (0)

Zenanlar baýramyňyz, Mübärek bolsun! (giç bolsada kabul ediň)

+1
Bu gün, Bütin dünýä Zenanlar güni, Sekizinji martyňyz, Mübärek bolsun! Zenanlara sylag, Hormatlar uly, Sekizinji martyňyz, M...dowamy...
Bailyievv_Writer (Şugün, 13:17) okaldy (2) teswirler (1)

Lotoreýa gatnaşjak barmy?

+1
Lotoreýa gatnaşjagyň bolsa Baş sahypadan Lotoreýa bölümine girip gatnaşyp bilersiňiz! Gatnaşjaklar saýt hasabyňyzdan, saýt ad...dowamy...
Dowletow (Şugün, 11:26) okaldy (8) teswirler (0)

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''

+3
Ine bugün geldi bagyşla diýip, Indi men däl seni Allam geçirsin. Ýörgün o dünýede ot köýnek geýip, Eden günälerňi Allam geçir...dowamy...
Dowletow (Düýn, 22:43) okaldy (17) teswirler (2)

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 12:17) okaldy (23) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+3
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 06:26) okaldy (24) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Düýn, 00:11) okaldy (21) teswirler (0)
Soňky ýüklemeler
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''+3
Ine bugün geldi bagyşla diýip, Indi men däl seni Allam geçirsin. Ýörgün o dünýede ot köýnek geýip, Eden günälerňi Allam geçirsin. Indi gelme, seni hiç kabul etmen, Seniň bar ýeriňe bir ädim gitmen, Ýadymdadyr, meni aldaýan gepleň, Ýalan sözläniňi Allam geçirsin. Belki bir gün senem bolarsyň eje, Meni gören günüň aglarsyň gije, Saňa bolan söýgim çykardyň puja, Maňa edenlerňi Allam geçirsi. Bugün hemme diňe baýramçylykda...dowamy...
Dowletow (Düýn, 22:43) okaldy (17) teswirler (2)
Zenanlar baýramyňyz, Mübärek bolsun! (giç bolsada kabul ediň)+1
Bu gün, Bütin dünýä Zenanlar güni, Sekizinji martyňyz, Mübärek bolsun! Zenanlara sylag, Hormatlar uly, Sekizinji martyňyz, Mübärek bolsun! Zenanlar hemişe, Asylly bolsun, Ýüzleri nurana, Görmegeý bolsun. Esasy dilegim, Zenanlar size, Durmuşda üstünlik, Ýaryňyz bolsun! Zenanlar hiç-haçan, Aglap gelmesin. Ony agladanyň, Ýüzi gülmesin, Ýigitleň bir günem, Ýarsyz ötmesin, Zenanlar baýramňyz, Mübärek bolsun! Şahyrlar söz g...dowamy...
Bailyievv_Writer (Şugün, 13:17) okaldy (2) teswirler (1)
8-nji mart+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak, mashgalaňyz bn bagtly durmushda ýashamagyňyzy arzuw edýärin. Ähli eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun! BAÝRAMYŇYZAM GUTLY BOLSUN!!!...dowamy...
Aylaram (07.03.2021 / 22:33) okaldy (22) teswirler (2)
Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size ilki bilen işlerňizde, okuwlarňyzda we durmuşyňyzda üstünlikler ýaran bolmagyny dileýän Allahdan. Rabbimiň özi size jan saglyk, maşgalaňyzda saglyk, agzybirlik, bagtlylyk nesip etsin. Söýüp-söýülip durmuş gurjak adamyňyz bilen bagtly durmuşda ýaşamagyňyzy arzuw edýän. Gyzlar siz...dowamy...
Dowletow (07.03.2021 / 23:27) okaldy (16) teswirler (2)
8-Mart Baýramyňyz Bilen!+3
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşasyn! Bugün hemme şat, açyk göwünler Baýramyň şatlygyndan, ýaýraýar diller Elimde siz üçin, gyzyl bägüller Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler-gyzlar) Ýüzüňizden her dem, şatlyk gitmesin Baharyň keýpi, hiç terk etmesin Aýralyk kalbyňyza, nesip etmesin Baýramyňyz mübärek, eziz aýallar(gelinler...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 06:26) okaldy (24) teswirler (3)
Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly etsin doganlar! Mydam gülüp ýörüň, solmasyn ýüzler, Hiçem çyglanmasyn ol gara gözler, Bir-birege aýdyň süýjije sözler, Maslahatym, gadyr biliň doganlar! Men söýüpdim Darganataň gyzyny, Söýmedim hiç zadyn, söýdüm özüni, Ýatlap aglaýaryn gözel ýüzüni, Derdim agyr, ýadadym men doganlar! Söýmejegi däl...dowamy...
Dowletow (07.03.2021 / 21:53) okaldy (25) teswirler (4)
Mähriban gyzlar! 8-nji martyňyz üçin kiçijek sowgadym. Az görmäň! Baýramyňyz gutly bolsun!+3
Mähriban, owadan, mylaýym gyzlar, Gutly bolsun 8-nji martyňyz. Alladan dilegim bagtly boluň, Mydam açyk bolsun siziň bagtyňyz. Ýaşaň gülüp, bagtyňyza guwanyp, Meniň söýen gyzym gelmez dolanyp, Söýenime bagt dileýärin men, Gyzlar ýaşaň söýüp hem-de söýülip. Awtory: Söhbet Döwletow...dowamy...
Dowletow (07.03.2021 / 00:04) okaldy (46) teswirler (3)
8-nji mart +1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň adyndan gutlaýarys! Zenanlarmyz we gyzjagazlarmyz UZAK we BAGYTLY ýaşaň Hormat bilen, saýt administrasiýasy!...dowamy...
ZET-PRO2003 (07.03.2021 / 07:01) okaldy (41) teswirler (4)
Dostluk+0
Bilmedim içinde bar yaly bir gaygyn Goraymage pak utonyan bar yaly aybyn Paylasmaga ne dostun bar nede yaryn Oturup aglayarsyn yekelikde zaryn zaryn Yoluny görüp bilenok bir garankylykda Cykyp bilenok otyrsyn bir cunlukda Yalnyslyk etmedik yok eden her kim yaslykda Dasarda bahar yone cykmansyn gyslykdan Depande gundiz sen otyrsyn tumlikde Aydyanlarma gowja dusun için umletme Golum uzadyan cykarmak ucin cunlukd...dowamy...
Aly (06.03.2021 / 17:50) okaldy (28) teswirler (2)
Kimler.Bar - Kimler baraý?+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (07.03.2021 / 08:53) okaldy (43) teswirler (3)
Harasat - 2020-2021 aýdymlary-2
salam dostlar! harasadyň aýdymlary barada şu temada gürleşeris, 2020 we 2021-de çykan aýdymlaryndan haýsysyny halaýaňyz?! teswirlerde ýazyň hökmän.....dowamy...
atsyz (04.02.2021 / 22:04) okaldy (602) teswirler (7)
Ayrylmazdan ozal pikirlenin!+2
Soyyan bolsa yazar diydik Soyyan bolsa jan eder diydik Seydip biribirimizi yitirdik Sonun ucin kicilik bilman soyyan bolsanyz hokman yazyn ya jan edip ylajyny tapyn. Men menlik edip kop kisy soyyan adamyndan ayrylan kan..............son gic bolyan eken....dowamy...
Soygipakdir (04.03.2021 / 11:54) okaldy (39) teswirler (2)
Internet hakynda siziñ bilmedik maglumatlaryñyz bu mowzukda+4
1. Internet 1960-njy ýylda ABŞ-nyň öňdebaryjy güýçleri tarapyndan işlenip düzüldi. 2. Dünýäde iň köp girilýän saýtlar Google, facebook we youtube. 3. “Facebook” döwlet bolanda ilat sany boýunça dünýäde 3-nji ýeri eýeledi. 4. Bu tora günde 750,000,000 (ýedi ýüz elli million) sapar bar. 5. Her aý “Facebook” -da 3 milliarddan gowrak surat ýerleşdirilýär. 6. Günde 2,7 milliard halaýan. 7. 600,000-den gowrak (alty ýüz mü...dowamy...
Perhatsabirovv (04.03.2021 / 13:27) okaldy (40) teswirler (3)
Söýen gyzym üçin gysgaja goşgy setirlerim+2
Söýen gyzym seni hiç unutmadym, Bir gün dolanar, diýen umytdadym, Her gün gözümde ýaş, gelmediň yza, Söýgim şo durşuna, hiç sowatmadym. Hiç aýyrman seniň bakyp gözüňe, Ynanypdym her bir şirin sözüňe, Gije ýatlap aglap, geçen günleri, Göwünlik bererdim özüm-özüme. Goşgymy okarsyň bir gün iru-giç, Saňa beren söýgim bolup galdy hiç, Wagtyň barka gelgin söýýäkäm seni, Ýogsam, bar söýgiňem, bolmanka bir puç....dowamy...
Dowletow (06.03.2021 / 19:36) okaldy (36) teswirler (3)
YevRopa chempionlar ligasy+1
Hemma salam 20/21 yylda Yevropa chempionlar ligasynda haysy klub chemion bolar. Futbol goryanler bar bolsa pikirlerinixi yazayyň . Menin pikrimce Bavariya yada Manchester city klublaryndan biri bolar...dowamy...
XULIGAN (06.03.2021 / 17:26) okaldy (16) teswirler (2)
Gözýaş.+3
Gözýaş adamyñ ejizligini añlatmaýar. Gözýaş adamda namys bardygyny aňlatýar....dowamy...
Soygipakdir (04.03.2021 / 11:46) okaldy (26) teswirler (2)
Üns beriň!+3
Özüňiziň ýa-da başga biriniň adyny goýup goşgy ýazdyrjaklar zakaz alynýar we goşgularmy halan bolsaňyz Like goýmagy unutmaň!.....dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 13:14) okaldy (58) teswirler (3)
Söhbet Döwletow ,,Ynandym''+4
,,Geler'' diýip her gün garaşdym saňa, Her bir ýalan sözleriňe ynandym. ,,Ýeke seni söýýän'' diýerdiň maňa, Özümden geçip men saňa ynandym. Seni ýamanlany duşman bilerdim, Çagyran wagtyňda derrew gelerdim, Mydama men seniň bilen gülerdim, Her bir ýalan güleniňe ynandym. Sensiz galdym indi, bilseň ýekelik, Agyr düşýär, ýaryň etse ikilik, Ýalbaryp gelmegin indi ökünip, Seniň ogryn bakyşlarňa ynandym. Söhbe...dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 17:25) okaldy (53) teswirler (4)
,,SENSIZLIK''+4
HER GÜN ÇYZÝARYN MEN SENIŇ SURATYŇ, GÖZÖŇÜMDEN GITMEZ SENIŇ SYRATYŇ, MENI TAŞLAP GIDEN, BILIP GOÝ SENSIŇ, ÝEKE GALDYM, SENSIZLIKDEN GURADYM. SENI SÖÝENLIGMI HEMMÄ BILDIRDIM, SENIŇ ÜÇIN ÖZ ÜSTÜMDEN GÜLDÜRDIM, EÝSEM DÖZÜP GIDEN, SEN DÄLMI MAŇA, MENEM INDI SENSIZLIGI ÖLDÜRDIM. TANALDYM, INDI MEN ETRABA BELLI, ÖŇKÜLERIM MAŇA ÖKÜNIP GELDI, MENI TAŞLAP PULLY BIRINE BARYP, SÖÝEN GYZYM ÖZGE GUJAKDA GÜLDI. DERDIM MAŇA ÝATÝÄR, B...dowamy...
Dowletow (04.03.2021 / 18:44) okaldy (68) teswirler (4)
MEŇKILER MYDAMA AÇ.SYRTLAŞYP, DÖWÄÝMÄŇ!.Oba gurrunleri+3
MEŇKILER MYDAMA AÇ Bir gün Köşek sygry ýaraman mal dogtoryny çagyrypdyr.Ol maly barlaşdyryp, ýantorbasyndan bir-iki görnüşli derman çykaryp beripdir-de: -Ine- şulary sygryňa ir bilen ajöze içirseň, sähel günden sagalar- diýipdir. -Edil häzir içirsem bolmaýamy- diýip Köşek sorapdyr. -О-how, Köşek, saňa aýdyl-da, irden, ajöze içirmeli diýip, näme düşnüksiz zat bar şu ýerde! - Doktor jan, gahar etmesene, men aýdanlarňa düşü...dowamy...
Doxxim (06.03.2021 / 19:37) okaldy (32) teswirler (4)
1 2 3 ... 117 >>
Mowzuklar: 2327

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''


Gowy gosgy Dos su hemme gosgularyny ozun duzyanmi...dowamy...

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Düýn, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Düýn, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Düýn, 09:27)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003