“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...
Pikirler | Kimler bar? [0]
Pikir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň!
Pikirler:
Täzeje
SYSTEM [1s] (33 min ozal) 
Sistema boty

Hemmä salam! Stan agzamyz Telefon belgisini tassyklady!


Täzeje
Bonus (49 min ozal) 

Hemmä salam! AkmyradoffSoft agzamyz Millioner ÝekeTäk-den jemi +48 points gazandy! Siz hem saýtda aktiw bolup, pul gazanyp bilersiňiz !Premium
Diospyros  (45 min ozal) 
Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär

Aý oňaraýdyňaý garagullap durdyma bir minut suw içýanjam çilip ýetişdiňPremium
AkmyradoffSoft  (43 min ozal) 
😍 Jahanyň Dälisi 😍

ihhhhTäzeje
Bonus (51 min ozal) 

Hemmä salam! Men YekeTak.Ru saýtynyň resmi Bonus boty ! Aşkakdaky görkezilen kody ŞU SAHYPA girizseňiz, +5 Points gazanyp bilersiňiz!
Kod: |


Premium
Diospyros (1 sag ozal) 
Ýeňiljeginden gorkýan hemişe ýeňilýär

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Men sizleri Pälwany däli eden gyz atly mowzuga çagyrýaryn!

Hany şol Pälwany däli eden gyz
Bu size okada baha ber
Gowşakdyr entek ustunde işlemeli


Täzeje
Bonus (1 sag ozal) 

Hemmä salam! Orazik agzamyz Millioner ÝekeTäk-den jemi +75 points gazandy! Siz hem saýtda aktiw bolup, pul gazanyp bilersiňiz !


Täzeje
Bonus (1 sag ozal) 

Hemmä salam! Men YekeTak.Ru saýtynyň resmi Bonus boty ! Aşkakdaky görkezilen kody ŞU SAHYPA girizseňiz, +7 Points gazanyp bilersiňiz!
Kod: |


Premium
GMSS (1 sag ozal) 
▶★MARY★CITY★◀

Korpejeker yatan wagty gowai myrr edip


Premium
GMSS (1 sag ozal) 
▶★MARY★CITY★◀

Yatay


Premium
HAYAT (2 sag ozal) 
Ejize rehimsiziñ hiç kime-de rehimi bolmaz.

Kim barPremium
Orazik  (1 sag ozal) 
My dream is to be a programmer!

Men barPremium
BBagtyyar (2 sag ozal) 

Salam


Täzeje
Bonus (2 sag ozal) 

Hemmä salam! Orazik agzamyz Millioner ÝekeTäk-den jemi +68 points gazandy! Siz hem saýtda aktiw bolup, pul gazanyp bilersiňiz !Premium
KeSa_03  (2 sag ozal) 
Icimdaki Ody Duynki Garlar Sowatmady

Yazdym welin su wagt yazyldy diyyara orazikPremium
Orazik  (1 sag ozal) 
My dream is to be a programmer!

KeSa_03, gynanma 3:00 dakyny alay men yatdymTäzeje
Bonus (2 sag ozal) 

Hemmä salam! Men YekeTak.Ru saýtynyň resmi Bonus boty ! Aşkakdaky görkezilen kody ŞU SAHYPA girizseňiz, +5 Points gazanyp bilersiňiz!
Kod: |


Premium
KeSa_03 (3 sag ozal) 
Icimdaki Ody Duynki Garlar Sowatmady

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Men sizleri Soraglar...2 atly mowzuga çagyrýaryn!


Täzeje
Bonus (3 sag ozal) 

Hemmä salam! United_Kingdom agzamyz Millioner ÝekeTäk-den jemi +211 points gazandy! Siz hem saýtda aktiw bolup, pul gazanyp bilersiňiz !


Täzeje
Bonus (3 sag ozal) 

Hemmä salam! Men YekeTak.Ru saýtynyň resmi Bonus boty ! Aşkakdaky görkezilen kody ŞU SAHYPA girizseňiz, +9 Points gazanyp bilersiňiz!
Kod: |


Premium
KeSa_03 (4 sag ozal) 
Icimdaki Ody Duynki Garlar Sowatmady

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Men sizleri Agla senem atly mowzuga çagyrýaryn!


Premium
Makarina (4 sag ozal) 
Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...Premium
Korolewa  (4 sag ozal) 
Солнышка:)

Haa?Premium
Makarina  (4 sag ozal) 
Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

Korolewa, paralel oglan klasdasym turkmen owaza cykypdyr klipda sony gorup guldumlePremium
Makarina (4 sag ozal) 
Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

Dalije bln yyldyz nirdai 4bolup gep ederdikdaPremium
Korolewa  (4 sag ozal) 
Солнышка:)

Yyldyz mb gutardy diydi, onrak sagat 8lerde gurleshdik. Dalijani bilmedim yatyp galandyrPremium
Makarina  (4 sag ozal) 
Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

Korolewa, yyldyz wifi-dan giryadi damiPremium
Korolewa  (4 sag ozal) 
Солнышка:)

Makarina, yok mobilnydanPremium
serdar (4 sag ozal) 
Daşoguzyň ÇETI GÖROGLYNYŇ BETI

Imoda boljakPremium
Makarina  (4 sag ozal) 
Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

oturdaPremium
Korolewa  (4 sag ozal) 
Солнышка:)

OKPremium
serdar (4 sag ozal) 
Daşoguzyň ÇETI GÖROGLYNYŇ BETI

Ok paka sagbolunPremium
Korolewa  (4 sag ozal) 
Солнышка:)

OK1 2 3 ... 53 >>
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (1 sag ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (1 sag ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft