Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Görmedik baglaryň gözel ýalydyr,

+0
Görmedik baglaryň gözel ýalydyr, Görmedik ýurtlaryň täsin ýalydyr. Geň-taň işler bolup geçýär dünýäde — Gözler mydam görmedig...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:15) okaldy (2) teswirler (0)

Men ony söýmändim

+0
Men ony söýmändim. Söýmek hakynda Pikirem etmändim. Söýüpdi özi. Özi, özi, özi! Onsoň men söýdüm. Soňy näme boldy? Agyrdy yzy...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:11) okaldy (2) teswirler (0)

Zenanlar baýramyňyz, Mübärek bolsun! (giç bolsada kabul ediň)

+1
Bu gün, Bütin dünýä Zenanlar güni, Sekizinji martyňyz, Mübärek bolsun! Zenanlara sylag, Hormatlar uly, Sekizinji martyňyz, M...dowamy...
Bailyievv_Writer (Şugün, 13:17) okaldy (2) teswirler (1)

Lotoreýa gatnaşjak barmy?

+1
Lotoreýa gatnaşjagyň bolsa Baş sahypadan Lotoreýa bölümine girip gatnaşyp bilersiňiz! Gatnaşjaklar saýt hasabyňyzdan, saýt ad...dowamy...
Dowletow (Şugün, 11:26) okaldy (7) teswirler (0)

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''

+3
Ine bugün geldi bagyşla diýip, Indi men däl seni Allam geçirsin. Ýörgün o dünýede ot köýnek geýip, Eden günälerňi Allam geçir...dowamy...
Dowletow (Düýn, 22:43) okaldy (16) teswirler (2)

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 12:17) okaldy (23) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+3
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 06:26) okaldy (24) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Düýn, 00:11) okaldy (21) teswirler (0)
Gollanma | Düzgünnama
1) Umumy düzgünler:

1.1 Saýtda tertip üçin Admin we ýörite saýlanyp alynan moderler jogap berýär. Olar düzgüne dogry gelmeýän habarlary, mowzuklary, fotosuratlary we ş.m. pozmana doly hukuklydyr.
1.2 Düzgünleri bilmezlik sizi jezadan azat edmeýär, gaýtam bu hem düzgünpozarlyk hasaplanýar.
1.3 Saýtda umumy dil Türkmen dilidir. Diňe bialaç ýagdaýlarda başga dillerden peýdalanyp bilersiňiz, olam wagtlaýynça.
1.4 Saýtda agza bolmak bilen siz Düzgünlere razylygyňyzy bildirýäňiz.
1.5 Düzgünlerde getirilmedik başga ýagdaýlar boýunça meseleleri Admin çözýär.
1.6 Admin, agzalar girizen maglumatlar üçin jogapkär däl.
1.7 Admin düzgünleri üýtgetmäne we täze düzgünler goşmana hukukly.
1.8 Agza özüne goýlan günäni başga birine gönilemegi şert däl. Her kim özi üçin jogap berýär.
1.9 Agzalar habarlar, ballar sany, derejesi ýa-da agza bolan wagtyna seredip däl, belki başgalara edýän kömegine görä bahalanýar. Saýtda ýüzlenme siz bilen bolýar, agzaň uly-kiçiligine seredip däl.


2) Garşylyk:

2.1 Eger agza düzgünlere garşylyk görkezse, o ýagdaýda agza profili belli bir möhlete banlanýar, ýa-da profili pozulýar.
2.2 Arzlary diňe Admin görüp çykyp, karar kabul edýär, we karar sebäplerini gizläp bilýär.
2.3 Agza ban alan wagtynda başga profilden gelip habar galdyrsa ban möhleti uzaldylýar we başga profilleri pozulýar.
2.4 Eger agza profiliniň bütinleý pozulmagyny islese, bu barada Admine şahsy habar ibermeli. Bellibir wagtyň içinde haýyşyňyz ýerine ýetirilýär.
2.5 Haýsy moderi nähak diýip bilseňiz, bu barada giňişleýin Admine şahsy habar arkaly arz edip bilersiňiz.


3) Agza bolmak:

3.1 Her bir agza diňe bir profil açyp biler. Başga profiller duýduryşsyz pozulýar.
3.2 Başga agzalaryň nikini nusgalamak gadagan
3.3 Lakam(Nik) düzüminde hapa sözleri, saýt atlaryny ulanmak gadagan.
3.4 Profili birine bermek ýa-da satmak gadagan.
3.5 1) Eger siz saýt düzgünlerini birnäçe gezek pozan bolsaňyz ýa-da birnäçe profile eýe bolsaňyz siziň profil pozulýar, emma galdyran habar we mowzuklaryňyz öçürilmeýär.
2) Eger siz öz islegiňiz bn profiliňiz pozulmagyny sorasaňyz, onda aşakdaky ýol ulanylýar:
Profiliňiz pozulmaýar, emma neaktiwlenýär. Galdyran habarlaryňyz, mowzuklaryňyz pozulmaýar.


4) Mowzuk açmak:

4.1 Bir meňzeş mowzuklar açmak gadagan. Eger şeýle mowzuk bar bolsa (eger ýapylan bolsa moderlere ýa-da Admine ýüz tutuň) şol mowzukda dowam ediň.
4.2 Bir wagtyň özünde Podforumlarda bir hil mowzuk döretmek gadagan.
4.3 Admin tarapyndan ýapylan mowzuklary dowam etmek gadagan.
4.4 Mowzuk ady onuň gurluşyny(az bolsada) beýan etmeli. Kömek gerek, Mesele bar ýaly görnüşdäki mowzuklar duýduryşsyz pozulýar, ýa-da üýtgedilýär.
4.5 Forumda belli bir agza ugrukdyrylan mowzuk açmak gadagan. Beýle ýagdaýlarda şahsy habardan peýdalanyp bilersiňiz.
4.6 Milletçilik, döwlet syýasatyna aralaşmak, dini temadaky mowzuklar düýbünden gadagan.
4.7 Mowzuk açylanda, mowzuk ady diňe Uly harplardan bolmagy we dürli belgileri ulanmak gadagan.
4.8 Mowzuk açylanda, mowzuga degişli ähli maglumatlar, hekaýa, eser, goşgy, makala ýa başga zat bolsa hem, şol mowzukda dowam edilmeli. Täzeden mowzuk edip açmak gadagan.


5) Habar ýazmak:

5.1 Mowzuklarda hiç hili(ýa-da örän az) maglumata eýe bolan habarlar ýazmak gadagan.
5.2 Bellenen mowzukdan çetleşmek, mowzuga degişli däl bolan habar ýazmak gadagan.
5.3 Şahsy dawa sebäpli gödek ýazmak(kakdyrmak), masgaralamak gadagan.
5.4 Dogrydan dogry salgy goýup, çatda, forumda saýta teklip etmek gadagan. Onuň üçin ilki Adminden rugsat alynmaly.
5.5 Hapa sözleri ulanyp habar galdyrmak gadagan.
5.6 Habar teksti nädogry, ýalan maglumatlardan ybarat bolmaly däl.
5.7 Habar tekstini aşakdaky ýollar bilen ýazmak gadagan!
5.7.1 Çendenaşa smaýl ulanmak
5.7.2 Hapa sözler
5.7.3 gramatik ýalňyşlyklar
5.7.4 Çendenaşa reňk bermek
5.8 Türkmenistan kanunlaryny ýa-da saýt düzgünlerini pozmaklyga ündeýän habarlary ýazmak gadagan.
5.9 Zorluk, faşizm, terarizm, jynsparazlyk, milletçilik, din we başga Türkmenistan kanunlarynda gadagan edilen ýagdaýlary ýaýratmak gadagan.
5.10 Pozujy programmalar ýagny wiruslar, spam, shell we başga programmalary saýta ýüklemek, ýa-da ýüklemek üçin salgy goýmak gadagan.
5.11 Awtorlyk hukugyna eýe bolan makala, programma we ş.m. awtor rugsatysyz ýaýratmak gadagan.
5.12 Dolandyryjylar işlerini açykdan-açyk derňew etmek gadagan. Soraglar, meseleler çykan ýagdaýynda şahsy habar arkaly dolandyryjylar bilen baglanyp bilersiňiz.
5.13 Spam, hasaplaýjylary emeli galdyrmak, pozujylyk hyzmatlaryny teklip etmek ýa-da satmak gadagan
5.14 Rugsatsyz moderatorlyk etmek, başga ulanyjylara çäre görmek gadagan. Düzgünpozarlyk barada habar bermek üçin Admine şahsy hat iberip bilersiňiz.
5.15 Haýyş, Türkmen dili grammatikasyny pozmadyk ýagdaýda ýazmaga hereket ediň. Bu siziň nähili bilimligiňizi bildirýär.
5.16 Her hili ýagdaýda hem reýtiňi galdyrmagy soramak gadagan.


6) Maslahatlar:

6.1 Söhbetdeşiňize hormat bilen garaýyşda boluň, pikirleriňizi düşnükli we anyk beýan ediň.
6.2 Özüňizi ynjydylan duýsaňyz hem oňa betniýetlik bilen jogap gaýtarmaň. Biraz garaşyň, ýa-da Admine şahsy hat arkaly ýüz tutuň. Galanyny admin çözýär.
6.3 Eger düzgünpozarlygy görseňiz, bu barada forumda şerraýlamak gerek däl. Admine ýüz tutuň, özümiz çäre görýäs.
6.4 Sorag bermezden ýa-da mowzuk açmazdan öň, saýtdan gözläp görüň, belki sizi gyzyklandyrýan zat eýýäm bar bolmagy mümkin.

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''


Gowy gosgy Dos su hemme gosgularyny ozun duzyanmi...dowamy...

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Düýn, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Düýn, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Düýn, 09:27)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003