“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Meň gybatym etýänlere

+0
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+2
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+4
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...

ÝARAŞMAK...

+3
Ynha sen... Ynha men... Sataşdyk biz tötänden. Dymýarsyň... Dymýaryn... Göreçlerde nem bilen. Ne eýläk, Ne beýläk, Ýol berýä...dowamy...

Gök Asmanda mekan tutan akja Guş!

+2
Gök Asmanda mekan tutan akja Guş! Öz dünýäňden maňa habar bermezmiň? Çarkandakly, geçmesi kyn bu durmuş, Juwan ýüregimi tyg b...dowamy...

Ýatlama

+3
Ynha, bu gün ýene ýatladym seni... Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp, Bir gez yza sarap, geçen ýyllary, Serme siňen dumanlykda oý...dowamy...

Kalbym

+2
Eý, meniň näzijek sadaja kalbym, Gözüň ýaşa baglap, ynjadyň bu gün, Gaýta-gaýta daglanmagyñ derdinden. Durdy ýürek, heýkel de...dowamy...

Söz ber

+1
Niýetińde bar bolsa, terk etmek meni, Alla ýaryń bolsun, saklaman seni! Bakmagyn yzyńa, garama hergiz, Sóz ber! Galan ómúr ýa...dowamy...
Setirler
 Täzeje
 Betjee [off]
 7 gün ozal
 Giden gidendir giden güni meniň üçin ölendir!!!!

Hakyky söýýänler
Günde ýatlar, ýöne duýdurmaz! Ölen ýaly söýer, ýöne jaňyny almaz! ony görse ýüregi ýerinden çykjak bolar, ýöne üns bermedik bolar...
sebäbi kelledäki pikir söýsem ýene gider!

Agaç ýapragyny ýitirse bir sapar, bahar gelse gaýtadan tapar
Ynsan bagtyny ýitirse bir sapar, gaýdyp tapmaz gelse-de müň bahar...

Hemme zadyň wagty geler, göwün ýykanlaryň göwni ýykylar, agladan aglar, güldüren güler. Hasapsyz dünýä ýokdur. UNUTMA!!!


63

15

4

1

0

0

0
Teswirler:
 Täzeje
 shagul [off]
  Aybyn yokla agsap ynjama gownum !!!
 7 gün ozal

+0

dogry aytyan bet


Premium
AkmyradoffSoft  (7 gün ozal) 

shagul, aý ýogaa

 Premium
 Arzuw [9s]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 7 gün ozal

+0

Agaç ýapragyny ýitirse bir sapar, bahar gelse gaýtadan tapar
Ynsan bagtyny ýitirse bir sapar, gaýdyp tapmaz gelse-de müň bahar...

++++++++

 Premium
 askitom [off]
  Gyzyn gözelligini däl ýüregini söýün!!!
 7 gün ozal

+0

Hakyky söýýänler
Günde ýatlar, ýöne duýdurmaz! Ölen ýaly söýer, ýöne jaňyny almaz! ony görse ýüregi ýerinden çykjak bolar, ýöne üns bermedik bolar...
sebäbi kelledäki pikir söýsem ýene gider!

şulaa toçnoo aýdylan

 Premium
 Baylyyew [off]
  My biggest dream to be popular writer!
 7 gün ozal

+0

Hemme zadyň wagty geler, göwün ýykanlaryň göwni ýykylar, agladan aglar, güldüren güler. Hasapsyz dünýä ýokdur. UNUTMA!!!

Örän gowy

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


Жорам яшын узын жанын саг болсун дине устунлик арзув етян горжегин говлук болсун ин улу йукук абрайын болсун гулунем йузунем хич вагт солмасын:he...dowamy...

ÝARAŞMAK...


Milana öňler saýtlarda bardy, inni girenokmyka...dowamy...
Zenanlar bölümi | ÝARAŞMAK...
Arzuw (39 min ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft