Içeri gir Agza bol

AS
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Çilimkeş

+4
Hak seni raýyňa goýmuş jahanda, Ede bileniň etgil munda, çilimkeş; Diwan gurlan güni, hasap jaýynda, Jogabyň nämedir anda,...dowamy...

Aşyk Bolmuşam

+1
Eý ýaranlar, bir ýüzi gül, aýa aşyk bolmuşam, Barçalar maksady gül ragnaýa aşyk bolmuşam, Bilbilem bag içre, bir gowgaýa aş...dowamy...

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!

+10
Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähenne...dowamy...

Ýalňyşyp çagyrylan "myhman" Mistiki hekaýa

+1
Kitap okamagy halaýaňyzmy?! Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan... Bir gezek kitap...dowamy...

Gijeki myhman (mistiki hekaýa) 2- nji bölümi

+0
Jemalyň kellesinde 1000-dürli pikirler aýlanyp başlady. Haýsy haramzada oň üstinden beýle oýyn edip, ony gorkyzyp biler? Öýün...dowamy...

Gijeki myhman (Mistiçeski hekaýa) 1- nji bölümi

+0
Jemalyň gözleri açyldy. Bar zat gowy, ol öz otagynda ýatyr, gapdalynda bolsa üç ogly. Diýmek bar zat düýşde bolupdyr? Howwa,...dowamy...

Bu gun meni sòyyen yigdiñ toyy (bolan waka)

+0
Ondan bari 14 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe oglydy Men oña Anny diyyad...dowamy...

Gyzlaryn

+2
Dagyň gary gardan-gara ulaşar, Gijeler ýatyrmaz näzi gyzlaryň; Birisi nuh edip, äre ýetişse, Ol gün ýasaw tapar bary gyzl...dowamy...
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.
Premium
 Makarina [11s]
 16 gün ozal
 Sylany sylayan sylamadyga *ikdir diyyan...

Rugsat alan deyin melekden, hüyrden,
Jadyly duygylar gelipdir nirden,
Bugün üytgeşikmi näme üçin irden,
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.

Saz çalyp tans etsem bakdylar sine,
Göwnüm islesede däli diydi muna,
Aydymym bolmady, bolmady dine,
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.

Seretsem hyyallar uçup yör yerläp,
Bolşyma agaçlar bakyalar genläp,
Men bolsa başagay, yenimi sermäp,
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.

Dür duygylar özüni nälayyk sayyp,
Geçip dur denimden, geçip dur gayyp,
On yyl aylandym men görküne layyk,
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.

Diyp sen yşkyndan başgasy yalan,
Syrly sözlerinden ot bolup yanan,
Bugün şahyr bolup hakykatdanam
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.

Özge şatlyklardan yüregim boşap,
Yenlesin yelkenip derdini daşap,
Dine seni söyüp sen üçin yaşap,
Sen hakynda goşgy yazasym gelyär.


50

9

2

3

0

0

3
Teswirler:
 Premium
 Dalije [off]
  Сойгуме дири шаят янан йурек бирем алла.
 16 gün ozal

+0

++++++

 Premium
 Arzuw [off]
  Zaman hiç bir şeyi düzeltmez sadece üzerini örter
 16 gün ozal

+0

awtory kim?

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


düşinmedim kuran okalanda aýdylyp geçýami şonça gezek ýaa baga bir ýere geçýämi...dowamy...

Aşyk Bolmuşam


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aşyk Bolmuşam
Ейжежигим (2 sag ozal)

Çilimkeş


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Ейжежигим (2 sag ozal)

Çilimkeş


Çilim çekýan azalan bolaýmasa indi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Diospyros (4 sag ozal)

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


sagbol minnetdar paylasanyn ucin buda bir gudrat...dowamy...

Sh.....


testt...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Sh.....
AkmyradoffSoft (15 sag ozal)

K...


halaýan şahyryma ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | K...
Betjee (16 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021