“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Yone 3 soz;

+0
Ence yyl:sunca ayralyk:ajy goz yaslara baglanan durmus;...dowamy...

Gelmesen

+0
Kuyseyan gelmesen elimi goymasam eline sen bir gun menzesen geline sen nahili bagtly boljagymy bir bilsen denizde bolsam yeli...dowamy...

Pul ucin edemok

+0
Aslynda men bu zatlary pul ucin yada adym abyrayym ucin mowzuklary paylasamok enem-atam barka yetim galdym bu zatlary kuyseya...dowamy...

Bu gije yatmadym!

+0
Seret mana halymy dasymdan gorip ozim aglayan bu halymy Yeketakde paylasyp gozlerime uky gelmedi bu gije sheydip yatlap yene...dowamy...

GMSS arzuw etdim eje

+0
Her gun oyanyadym yeke yalnyz onki bolsym Husymda yat adam duslerimde gorip duyyadym mahrini eje Masgala kop jandan soyyan...dowamy...

GMSS oylanma

+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan...dowamy...

Rap ganaty bu (Şazada)

+0
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...

YekeTak Lampa

+1
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren...dowamy...
Gorkmak gerek däl...
Premium
 Arzuw [off]
 14 gün ozal
 Aslında onu değil onu sevmeyi sevmiştim...

Gorkmak gerek däldir, gara dumandan,
Gorkmak gerek däldir, jübiń boş çagy.
Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl,
Batgalykdan gorkan, zabyz etmez dagy.

Söýmek-söýülmekden gorkmak, gerek däl,
Gorkmak gerek ýalan, gybatdan şerden.
Ömürlik bir zatdan gorkmaly bolsa,
Enäń gözýaşyndan heser et, her dem.

Gyşyñ añzagyndan, gorkmak gerek däl,
Gorkmak gerek kalbyñ sowaşmagyndan.
Heder et dosturap ýüzüñe gülip,
Şol dostuñ arkañdan söweşmeginden.

Gorkmak gerek däldir, daýaw göwreden,
Içini pis basan, kiçijikden gork.
Hiç çekinme, hiç çekinme wepa berjek köpekden,
Goh edip, boş üýrýän güjüjekden gork.

Mazarlykdan gorkma, gorkma ölümden,
Dirilerden hergiz ätiýaçly bol.
Özüñkini ýitirmeklikden gorksañ,
Özgäñ malyna-da, uzatmagyl gol.

Ilkinji nobatda özüñe ynan,
Dyz çökmek gerek däl özgäñ öñünde.
Ýoldaky böwetden, gorkmak ne derkar,
Ynam ýaşap ýörkä ýeriñ ýüzünde.

Gorkmak gerek däldir, agyr zähmetden,
Ýeñil üstünlikden gorkmaklyk gerek.
Çekinme urgudan, dogruçyllykdan,
Damja ýalan gepden, gork oña derek.

Sen ýetip bilmeseñ, beýik sepgide,
Bardyr onuñ özün ýetirmeklik hem.
Öñe ýöremekden gorkmagyn hergiz,
Gorkmak gerek ýoluñ, ýitirmeklikden.

Gorkyñ ýüzine gül, gaçmagyn kyndan,
Gorkmak gerek diñe, içki gorkyñdan!


17

3

0

1

0

0

1
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

YekeTak Lampa


Berekela bula gaty gowy bolly, gijede gözüňi agyrdanok, ýöne şu pikir zat ýazylýan ýerede hat ýazamyzda harplar ak reňkde bolaýsa, işiňizde üstün...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Bailyievv_Writer (2 sag ozal)

YekeTak Lampa


Men ucin pecat bu pikiri menem aydypdym sana gorers diyipdin we indi edipsin ustunluk...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
DARKFLIGHT (4 sag ozal)

Ýeňijiler TOP3 #talypçy


Pälwan dogan sylag hormatyňa minnetdar! Ullakan taňyrýalkasyn. Doganym kyn görmeseň Preimum hasap almaga kömekleşäý....dowamy...
Erkin mowzuklar | Ýeňijiler TOP3 #talypçy
Perhatsabirovv (6 sag ozal)

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÔRIP AGLAMALY BOLDUM " 4- nji bölümi Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Me...dowamy...

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" 3- nji bölümi -Merjen size jan edip bilerinmi?! -Oyemi... -El nomerinize -eger...dowamy...

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA 2- bölümi Emma ŷekeje suratda bir gyzyñ diñe gözleri gorinip durann...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft