Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

durmus hakykat

+0
Gulup yenyan gaygyny gam gussany Den dusyn yaryn gownun yykmany Adamlaryn goryan dosdy dusmany Manysyz gunler durmusyn sudyr...dowamy...
sayka (Şugün, 13:47) okaldy (3) teswirler (0)

Sorag?Söýgi näme?

+0
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýa...dowamy...
Arzuwym (Düýn, 07:47) okaldy (25) teswirler (2)

Öwreniji - YouTube

+2
Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa! Häzir...dowamy...
ZET-PRO2003 (16.04.2021 / 00:32) okaldy (36) teswirler (2)

Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

+0
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we...dowamy...
Arslanalayew (15.04.2021 / 17:24) okaldy (13) teswirler (0)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!

+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... K...dowamy...
ZET-PRO2003 (11.04.2021 / 18:29) okaldy (100) teswirler (4)

askitom uzak ýaşa!

+1
askitom joram uzak ýaşa, görjegiň diňe gowluk, iýjegiň süýjülik bolsun, ak bagt, altyndan tagt arzuw edýän 🎈🎁🎉...dowamy...
Arzuw (05.04.2021 / 08:40) okaldy (136) teswirler (7)

Jaň almazlyk keseli

+0
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň...dowamy...
Arslanalayew (04.04.2021 / 22:25) okaldy (116) teswirler (1)

Täzeden söýgi!

+1
Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söýgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýön...dowamy...
TALYP (04.04.2021 / 10:34) okaldy (52) teswirler (0)
Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''
 Öwreniji
 Dowletow [off]
 07.03.2021 / 21:53

Hiç kim meniň gören günüm görmesin,
Günde aglap, günde men deý ölmesin,
Meniň ýaly gysga döwran sürmesin,
Allam sizi bagtly etsin doganlar!

Mydam gülüp ýörüň, solmasyn ýüzler,
Hiçem çyglanmasyn ol gara gözler,
Bir-birege aýdyň süýjije sözler,
Maslahatym, gadyr biliň doganlar!

Men söýüpdim Darganataň gyzyny,
Söýmedim hiç zadyn, söýdüm özüni,
Ýatlap aglaýaryn gözel ýüzüni,
Derdim agyr, ýadadym men doganlar!

Söýmejegi däl-de, söýjegi söýüň,
Gerek bolsa şoňa janyňyz beriň,
Bar wagtynda şonuň gadryny biliň,
Ýogsam puşman bolarsyňyz doganlar!

Söhbet aýdar, men bir söýgüden ýanan,
Häzir belli däl kim ýagşy, kim ýaman,
Gidenler gelsinler Allam sag-aman,
Gowy niýetlerde boluň doganlar!

Awtory: Söhbet Döwletow


47

8

4

2

0

0

0
Teswirler:
 Täzeje
 Beauty [off]
 07.03.2021 / 23:02

+0

Name õljek bolyañmy?!

 Gerekli
 BezZzaT [off]
  Ýaş reper Guduz.
 07.03.2021 / 23:25

+0

Manyly gosgy

 Özümiziňki
 Betjee [off]
  Giden gidendir giden güni meniň üçin ölendir!!!!
 08.03.2021 / 09:23

+0

nm boldy beýle???? gowy goşgy eken

 Täzeje
 yomut [off]
  Kızı 1000 kişi ister, ama 1 kişi alır! :)
 08.03.2021 / 16:14

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

REKLAMA
Soňky teswirler

Sorag?Söýgi näme?


Hakyky söýgiň ömri ýok, garaşly soýgi bolsa ite dökün Ýada Hakyky soýgi turke gitdi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Diospyros (Düýn, 17:44)

Sorag?Söýgi näme?


Teswir ýazarsyňyz diýen umytda...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Arzuwym (Düýn, 07:47)

Saýt hakynda


Saýlanan.ru barada hem ýazsana...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
Diospyros (14.04.2021 / 08:02)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


@ZET-PRO2003 salam gowymy dost perhat daşoguzyň niresine düşdi ýa waýankamatdamy...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:37)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


Perhat dost sagamanja 2 ýyl gullugy ýerine ýetirip gel janyň sag başyk dik bolsun 2 ýylam hä diýän geçer...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:35)

Saýt hakynda


Badysaba yitdin gitdinle janyn bir sagmy ...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
prenses (09.04.2021 / 17:29)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003