“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Hakyky Durmus

+1
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+1
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Gosgy N2

+2
May Tapsa Gozun Cokjak Bolyan Bar Sohrat Ucun Tapdyr Yykjak Bolyan Bar Bir Sogap Gazanman Ahli Gunasin Hinnaldige Munup Dokje...dowamy...

Soygi temasyndan

+1
Aydyp etdirilmeyan ozunden etmeli zat name Herkimden bir bilen ozun pikirine garasyan...dowamy...

Soygi We Erk

+3
"Soyyan" diyip gygyrmaryn aleme Men seni sadaja dymyp soyerin Bar wagtynda didarynda seredip Yoklugynda gozum yumup soyerin...dowamy...

Soraglar N1

+3
Gyzlar sizin isleyan oglanynyz nayili bolmaly? Oglanlar sizin isleyan gyzynyz nayili bolmaly? Herkimden birbilen...dowamy...

Hayysh sizden

+0
Salam Yeketak.ru agzalary we myhmanlary!Sizden yekeje hayyshym bada.Kim Instagrama giryan bolsa su akawuntlary duybunden yapy...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Gutlaglar we arzuwlar

Gutlaglar we arzuwlar
Makarina joriçkama +4
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wepaly ynamly gyzlan biri bol joram Göröglyn ýaşyndanam uzak ýaşa söýgülin bilen tä garraýançan bile bol jnm Ýene bir gezek DOGLAN GÜNÜN GUTLY MÜBÄREK BOLSUN...dowamy...
@Makarina joram uzak ýaşa!+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen jan saglyk, abraý, bagt, bagtdan tagt arzuw edýän, goý hemme eden arzuwlyň hasyl bolsun, unudylmajak ýyllaryň biri bolup geçsin, uzak we manyly ýaşa!!!...dowamy...
Uzak yasha @Olya+2
Olya joram doglan gunun bn gutlayan!! Her gun saher bn dogyan Gunun shohleleri sana dine bagt, ustunlik getirsin! Goterip bilmejek in agyr yukun abrayyn bolsun. Name arzuwyn bolsa shona yetmegini arzuw edyan. С днем рождение дорогая!...dowamy...
С днем рождения Мой самый Братишка PerhatSabirovv+5
Поздравить с днем рождения братишку. Братишка, с днем рожденья поздравляю, С тобою вместе мы росли всю жизнь, Ты лучший в мире брат, я это знаю...dowamy...
@Aýjajek, doglan güniñ gutly bolsun ????Uzak ýaşa jigim!!!?????+1
Salam Hormatly yeketak.ru agzalary. Sagaman oryrsyńyzmy ýegenler, jigiler we dostlar gowmy ýagdaýlaryñyz?! Dogry köpden bäri görünemmok, aý näme iş köp wagt az. Ine bu gün bolsa saýtyñ agzalaryndan biri @Aýjajek jigimiziñ doglan güni. Uzak ýaşa jigim doglan güniñ gutly bolsun. Durmuşdaky ähli arzuwlaryña ýet. Bagtly bol mydama ýüziñ gülip dursun. Gözüñde ýaş aksada diñe gülkiden bolsun. ?????????⛄❄?❄⛄???? Indi bolsa...dowamy...
Bitarap Türkmenistana 25ýyl+4
Salam Hormatly agzalar we okyjylar! Men sizi Garaşsyz hem hemişelik Bitarap döwletimiz Türkmenistanda her ýyl bellenilýän şanly Bitaraplygymyzyň 25ýyllygy bilen tüýs ýüregimden gutlaýaryn! Goý, biz ýaşlar öňümizde näme maksat goýan bolsak, şol maksat-myradymyza ýeteli........dowamy...
Hemedany uzak ýaşa +3
Ine bu günem saýdymyzyň agzasy @Hemedany dostumyzyň doglan günü! Hemedany uzak ýaşa, ömrüň uzak, görjegiň gowluk, iýjegiň süýjülik, iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Şu dünýäde näme arzuw etseň hemmesi hasyl bolsun! Söýüp hem-de söýlüp ýaşa, manyly ýaşa! ...dowamy...
Göwher doglan günüň gutly bolsun!+0
Göwher, doglan günüň bilen! Dünýädäki iň bagytly gyzlaryň biri bol! Saňa jansaglyk uzak ömür arzuw etýärin! Ähli saýtdaky joralaryň adyndan, dostumuz Mehriniň adyndan hem gutlaýaryn! Göwherçik bagytly bol we tel-de aýdanlarmy hiç-haçan unutmagyn! ;)...dowamy...
Dürli doglan günüň bilen!+1
Dürli, sypdaş doglan günüň gutly bolsun! Durmuşda saňa berk jan saglyk, tükenmez saglyk arzuw etýärin! Seni ähli 2003-leriň, şol sanda ähli sypdaşlarymyň adyndan gutlaýaryn! Bagytly gyz bolup ýaşa, ilkinji söýgim ! ...dowamy...
Nowça daýza doglan günüňiz bilen!+0
Salam, daýza/gelneje Doglan günüňiz gutly bolsun ! Allajan uzak ömür bersin, söýen ýaryňyz bilen bagytly ýaşaň! Men şu saýtyň agzalarnyň ählisiniň adyndan gutlaýaryn! Karoçy, daýza/gelneje dünýädäki iň bagytly adam boluň!!! Göroglynyň ýaşyny bersin hudaýym!!!...dowamy...
Soyguli.Ru admini bilen söhbetdeşlik+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Bilýäňizmi men bugün kim bilen gürleşdim?! Öz kärdeşim Soyguli.Ru admini Wepa (We-Pro) bilen habarlaşdym! Tahmynan 6 aý ozal gulluga gidipdi. Gullukda wagty 2 gezek gürleşdim ýalňyşmasam, 1-i şügün giçlik. Dostum Wepanyň aýtmagyna görä, nesip bolsa gullugy gutaryp gowuja bir proýekt ýagny tanyşlyk websaýt döretmekçi diýýä. Nesip bolsa gullugy gutarsa, biz hem gyrada durmarys, elden gelen...dowamy...
BezZzaT братиш с днем рождения+6
Пожеланий много, принимай братишка все! Желаю твердо стоять на ногах, в любом смысле этого слова. Пусть финансы радуют своим присутствием. Учеба и дальнейшая карьера будет легкой и удачной....dowamy...
Parsez бро С днем рождения+4
Мы поздравляем с днем рождения! Всем сердцем пожелаем мы добра, И пусть всегда останется откырытой навстречу ваше сердце и душа...dowamy...
Ýaşyň Uzak Bolsun Dostjan!!!+3
Mekdebe barmakak hem bile oýnaýadyk Mekdepde hem 11 ýyl bir partada oturan dostym Bu gün 3- noýabr Bilýän dost doglan güniň ertir 4- Noýabr dost ýöne men ertire garaşyp oturmazdan hemmeden birinji gutlaýyn diýdim. Doglan güniň bilen dost, ömriň uzak bolsun Ejeň doganlaryň bagtyna mydama janyň sag bolsun. Şu saýtdaky " parsez " lakamly agzamyz 4.11.2020.ýyl Uzak we manyly ýaşa dost. Janyň sag bolsun!...dowamy...
Doganjygym doglan gunin bilen+5
Ine bu gun hem menin durmusymda yatdan cykmajak gunlerin biri sebabi men yekeje erkek doganjygymyn doglan guni doganjygym doglan gunin gutly bolsun uzooook uzoook yasa allajan abray bn okuwyny dynyp gelmek eline gyzyl diplom alyp gelmek nesip edsin nesip bolsa cagajyklaryn eygiligini gor mun gozelden saylap soyen gyzyn gelinejem bn uzook dowran surmegini arzuw edyan yene bir gezek doglan gunini gutlayan doganjygym uzook y...dowamy...
PÄLWAN GUTLAÝAN+9
Doglan güniñ gutly bolsun Pälwan.ynha bu gun senin ucin tolgundurujy ve yatda galyjy günleriñ biri yagny seniñ doglan güniñ.Saña uzak ömür bagtly durmus hemise üstünligiñ yar bolmagyny dileýän.Altyndan tagtyñ-tükenmez bagtyñ bolsun.Gulleriñ güli-ýoluksyn mañlaýyna yazylany gülden päk bolsun.ene ataña masgalana wepaly yaşlañ biri bolup ýetish.Saylan karin eyesi bol Allajan.Yene bir gezek doglan gunin gutly bolsun. HAPPY B...dowamy...
Doglan günüň gutly bolsun Selbim+1
Doglan güniň bilen söýgülim Selbi! Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüňi gutlamak maňa nesip etsin! Ýüregiňde beslän arzuwlaryňa ýet! Esasy...dowamy...
Doglan günüňiz gutly bolsun!+3
Şu gün doglanlar,hemmäňiziň doglan günüňiz gutly bolsun!Janyňyz sag,ýaşyňyz uzak,görjegiňiz diňe gowulyk bolsun!Durmuşda eden arzuwlaryňyza ýetmek miýesser etsin!Uzaaak ýaşaň!...dowamy...
Doglan gunun gutly bolsun @Natanysh agza+7
Ine bu günem doglan güniñ. sana durmuşda perişdeleri gabandyrjak derejede bagt, Hindileri haýran etjek derejede söýgi, Medisinany haýran etjek derejede jan-saglyk, taryhyñ we edebiýatyñ söz tapyp bilmejek derejesinde durmuşda owadan pursatlarda ýaşamagyñy arzuw edýän, Goý sana geljekde uly- uly üstünlikler yar bolsun we Bagt ýagşynyñ aşagynda ezilmek miýesser etsin, Sana Allajan beren ýaşyny owadan pursatly bagtly günlerd...dowamy...
Doglan günüň gutly bolsun, Arslan Alaýew dost!+3
Doglan güniň bilen Arslan dostum! Ýaşyň uzak bolsun, görjegiň diňe gowluk bolsun, iýjegiň hem süýjülik bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň bolsun! Saňa geljekde tapylmaýan, tapylsa-da satylmaýan bagt arzuw edýän! Mydama sylap hemem sylanyp ýaşa! Maşgalada, durmuşda üstünlik, abraý, rowaçlyk, bagt arzuw edýän! Nesip bolsa ýeneki ýyllarda hem şeýdip doglan günüňi gutlamak maňa nesip etsin! Ýüregiňde beslän arzuwlaryňa ýet dostum!...dowamy...
Jemi: 23
1 2 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Gosgy N2


👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏...dowamy...
Erkin mowzuklar | Gosgy N2
Ейжежигим (1 sag ozal)

Soygi We Erk


mlds dosi bagtlyja bol...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
askitom (2 sag ozal)

Soygi temasyndan


Ayy mena blmkk...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi temasyndan
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


Mena oglanyn owadanlygynada garamok pulunada dine meni cyn yurekden soyse boldy.akyllyja bir diyenli sadaja oglan halayan ...dowamy...
Oýunlar, testler we soraglar | Soraglar N1
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


meni söýse men bir zat diýenimde gaharlanman sözümin sonuny dinlap men bien maslahatlaşsa ejemin kakamyn gownünee degmeýaan ýüregi men diýip uruş...dowamy...

Soygi We Erk


Mldss...dowamy...
Erkin mowzuklar | Soygi We Erk
Ейжежигим (2 sag ozal)

Soraglar N1


isenir aklyja owadan bolmasada isenir enem atam diyen yerli ozuni tutujy arnamysly bolsa basga hic zat gerekdal...dowamy...

Soraglar N1


akylly payhasly soygulsine wepaly bir sozli pak yurekli dusunjeli sahel zady gownune almayan...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft