Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

durmus hakykat

+0
Gulup yenyan gaygyny gam gussany Den dusyn yaryn gownun yykmany Adamlaryn goryan dosdy dusmany Manysyz gunler durmusyn sudyr...dowamy...
sayka (Şugün, 13:47) okaldy (3) teswirler (0)

Sorag?Söýgi näme?

+0
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýa...dowamy...
Arzuwym (Düýn, 07:47) okaldy (25) teswirler (2)

Öwreniji - YouTube

+2
Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa! Häzir...dowamy...
ZET-PRO2003 (16.04.2021 / 00:32) okaldy (36) teswirler (2)

Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

+0
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we...dowamy...
Arslanalayew (15.04.2021 / 17:24) okaldy (13) teswirler (0)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!

+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... K...dowamy...
ZET-PRO2003 (11.04.2021 / 18:29) okaldy (100) teswirler (4)

askitom uzak ýaşa!

+1
askitom joram uzak ýaşa, görjegiň diňe gowluk, iýjegiň süýjülik bolsun, ak bagt, altyndan tagt arzuw edýän 🎈🎁🎉...dowamy...
Arzuw (05.04.2021 / 08:40) okaldy (136) teswirler (7)

Jaň almazlyk keseli

+0
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň...dowamy...
Arslanalayew (04.04.2021 / 22:25) okaldy (116) teswirler (1)

Täzeden söýgi!

+1
Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söýgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýön...dowamy...
TALYP (04.04.2021 / 10:34) okaldy (52) teswirler (0)
Razy #hepdelik
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
 26.02.2021 / 17:52
 Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!

Ynsana bagt uçin nämeler gerek?
At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen.
Her goşgymda kämil bolmana derek,
Onuň barha kyn düşýänne razy men.

Razy — çynym bilen sadany söýýän,
Razy — halal saçagymda çöregim.
Razy — çalarypdyr saçlarym eýýäm,
Razy — hernä üýtgemändir ýüregim.

Razy — günler ýüpek sowsana döndi,
Razy — ýüregimde özgäň agysy.
Razy — «Mydam Güneş bolsun-a» doldy,
Asman bilen şu zeminiň arasy.

Razy — köp büdredim çaga mysaly,
Ýalňyşdym, ökündim ilkibadalar.
Şonda gökden inen perişde ýaly
Duşdy maňa oňat-oňat adamlar.

Razy — köçelerim, ýüregim ýagty,
Razy — kükregimde diňenok owaz.
Berdi maňa bir ömürlik bu bagty
Geçip barýan ýaşlyk, geçip barýan ýaz.

Razy — joşdum topragymyň toýunda,
Duzuny syladym, sowuşdym ýasyn.
Eziz maňa şu topragyň goýnunda
Wysal bolan hem bolmadyk yhlasym.

Gerekli pursatym indim äleme,
Begendim, söýüldim, çekdim men zary.
Ine, şu zatlaryň meniň täleýme
Miýesser edenne müňde bir razy.


41

6

2

2

0

0

0
Teswirler:
 Özümiziňki
 Selbiska [off]
  Bu gözler dine sana aşyk😍❣️
 26.02.2021 / 18:05

+1

 Täzeje
 Annem [off]
  BEN PRENSESSEM ANNEM BENIM KRALIÇEM
 26.02.2021 / 19:41

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

REKLAMA
Soňky teswirler

Sorag?Söýgi näme?


Hakyky söýgiň ömri ýok, garaşly soýgi bolsa ite dökün Ýada Hakyky soýgi turke gitdi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Diospyros (Düýn, 17:44)

Sorag?Söýgi näme?


Teswir ýazarsyňyz diýen umytda...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Arzuwym (Düýn, 07:47)

Saýt hakynda


Saýlanan.ru barada hem ýazsana...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
Diospyros (14.04.2021 / 08:02)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


@ZET-PRO2003 salam gowymy dost perhat daşoguzyň niresine düşdi ýa waýankamatdamy...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:37)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


Perhat dost sagamanja 2 ýyl gullugy ýerine ýetirip gel janyň sag başyk dik bolsun 2 ýylam hä diýän geçer...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:35)

Saýt hakynda


Badysaba yitdin gitdinle janyn bir sagmy ...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
prenses (09.04.2021 / 17:29)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003