Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Lebap hoş indi #hepdelik
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
 23.02.2021 / 10:02
 Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!

Sakar halky bilen ärsary bolup,
Biz gitdik, sen galdyň, Lebap, hoş indi,
Kimse aglap gitdi, kimseler gülüp,
Kimse çekip dürli azap, hoş indi.

Kinämiz ýok sen gadyrdan watandan,
Ynjadyk Mirhaýdar ýerler ýuwtandan,
Tä ölinçäk üstümizden ötenden,
Gezsek gerek seni sorap, hoş indi.

Seniň üçin jepa çekdik, jan berip,
Ekin ekdik, doga aldyk, nan berip,
Hyrajyny-salgydyňy kän berip,
Gezdik köp işiňe ýarap, hoş indi.

Zowky-sapa sürüp, bir niçe ýyllar!,
Seni diýp oturdy munda köp iller,
Pil urup düzülen atyzlar-çiller,
Eýesiz galdyňyz garap, hoş indi.

Haknyň bergenine edip kanagat,
Oturmyşdyk tapyp aýşy-parahat,
Söhbet üçin bina bolgan ymarat,
Galar bolduň itler ýalap, hoş indi.

Ýüz elwan miweli bagy-bostanlar,
Hoş öten baharlar hem zemistanlar,
Sizden araňyza niçe destanlar
Salyp galgan kurhan-kitap, hoş indi.

Sizler bizden tapmaýasyz webaly,
Ýok idi hiç kimiň gitmek hyýaly,
Bakjalaryň näzik biten nahaly,
Oturyň başyňyz yrap, hoş indi.

Gülşende sebz olup açylan güller,
Dost ile ýanaşyp ýörüşen ýollar,
Bize pata üçin göterip gollar,
Bolmady sizlerden jowap, hoş indi.

Özge begler Mirhaýdara höwesdir,
Bilseňiz, ol halkyň ykbaly pesdir,
Bize Soltanýazyň begligi besdir,
Gaharguly, hana harap, hoş indi.

Ýüz elli ýyl watan diýip gezildi,
Ekinler ekildi, ýaplar gazyldy,
Müň iki ýüz bir kem kyrkda ýazyldy,
Taryhyn etseňiz hasap, hoş indi.

Seýdi diýer, indi tükendi sözüm,
Gideýin, sizleri görmesin gözüm,
Gol aýagyň her ýan uzadyp, üzüm,
Ýat parahat, başyň büräp, hoş indi.

Seýdi

Like basmagy unutmaň!


16

4

1

2

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Dalije [off]
  Агзына ган долсада душманын янында туйкурме.
 23.02.2021 / 10:08

+0

CITY TURKMENABAT

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003