Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
ÖZ-ÖZÜMDEN UTANDYM...
 Öwreniji
 Ayperi [off]
 23.02.2021 / 08:40

Bu gezek hem bazara baryp ulagmyzy goýmaga boş ýer peýläp esli wagt eglendik. Ahyry ulagmyzy goýmaga ýer tapyp bazara girdik. Söwdam tiz oñup çagalañ kakasyndan öñ ulagmyzyñ ýanyna gaýdyp geldim. Gelip görsem biziñ ulagmyzyñ öñünde kimdir biri ulagyny goýup gidipdir. Bu añrybaş, hemme kişä ýetdirip durmaýan ulaga seredip oýlanyp başladym."Ynha-da adamlañ baýaberse etýän hereketleri. Äsgermezçilik edip ýörejek ýolumyzda ulagyny goýup gidipdir."- diýip, bu ulagyñ eýesine ýagşylykdan başga näme bar bolsa öz ýanymdan ýöñkemäge başladym. Hälem ulagyñ eýesi wagtynda dolanyp geläýdi. Gele-gelmäne maña ýüzlenip" Gelneje, bazara tiz girip çykmakçydym. Şoñ üçin ulagymy goýaýdym-da. Kän garaşdyran bolsam bagyşlañ. Sizi ýoluñyzdan eglän däldirin-dä hernä"-diýip, ak ýürekden ötünç sorap ýaş ýigit ýoluny dowam etdirdi. Ýaş ýigidiñ hoşmaýlyk bilen ötünç soramagy meni öz-özümden, tanamaýan adamym hakda eden pikirlem sebäpli juda utandyrdy. Onuñ bolsa ýüz-gözünden nur dökülip duran keşbine has hem nur çaýdy.
Ýagşy sözüñ gudratyny boýun bolup,ýylysyna çoýynyp ýaşalyñ. Ýaman pikir kalbymyzy hapalap ýetişmänkä ýagşy sözler dadymyza ýetişsin. Goý, kalbymyz hemişe owadan pikirli bolsun we ýagşy sözleñ çeşmesi bolsun.

Gyzylgül Annamuhammedowa


21

5

2

1

0

0

1
Teswirler:
 Özümiziňki
 Korolewa [off]
  Солнышка:)
 23.02.2021 / 08:42

+1

 Özümiziňki
 Selbiska [off]
  Bu gözler dine sana aşyk😍❣️
 25.02.2021 / 13:03

+0

Anygna yetman zat diymelidal soncun

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003