Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Aýagymy diräp ýeriň... #hepdelik
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
 23.02.2021 / 08:39
 Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!

Ýazu-gys gapysyn
Gin açyp duran
Jaý bizin köçede
Meshurdyr örän.

Agajynyn renki
Öçük-aladyr,
Ol ädik bejerýän
Ussahanadyr.

Sol dümtüner otyr
Goja Asatur.
Gapyda üç aýak
Arabasy dur.

Stolun astynda
Bitaý aýagy,
Taý edip alypdyr
gosa taýagy.

Aýdan sözi ötgür
Asatur agan.
Hiç takaty ýokdur
Bos oturmaga.

Yssy iýul bolsun,
Ha bolsun ýanwar,
Ýa köwüs renklär,
Ýa ädik ýamar.

Agaçdan çüý eder,
Ýa gaýys serer.
Märeke sol gider,
Sol geler durar.

Jaýyn içi sowhun,
Bäs eder ýaza.
Gürrünlen ahyry
Jedele ýazar,

Bir görsen syýasat,
Bir görsen ýomak,
Aziýa syýahat,
Afrika kömek.

Kosmos,
Bekdas,
Sibir —
Habara baýdyr.
Umuman, bar zatdan
Habary bardyr.

Geýilip könelsen.
Renki saralsan
Ädigi renklände,
Gözün gamasar!

«Al, ýigit, ak ýolda
ýyrtylsyn» diýer,
Ädigin eýesi
Ädigi geýer.

Sonda goja gysyp
Gosa taýagyn,
Ýat eder Elbada
Goýan aýagyn.

Son eli sypynsa.
(ol endikli kär)
Üç aýak araban
Tigrini bejär,

Agsam düser. Gulplar
Gapysyn mäkäm.
Gider ol howlukman
Öýüne bakan.

Sagalanly ýolda
Asatur aga
Bas atar gojalar,
Bas atar çaga,

Meshur ädikçimiz
Guwanyp ile,
Gosular-da gider
Kuwwatly sile.

Bir azajyk ýadar,
Der ýüzün örter.
Ony münläp aýak
Öýüne elter.


Kerim Gurbannepesow

Like basmagy unutma!


19

4

0

3

0

0

1
Teswirler:
Mowzukda teswirler ýok! Siz ilkinji bolup teswir ýazyň!
Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003