Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Şugün, 12:17) okaldy (9) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+2
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Şugün, 06:26) okaldy (19) teswirler (3)

8 nji mart

+0
Oglanlaň dymýan Güni🙎♂️ Gyzlaryň gülýän Güni🙆 Öň ol Seni Söýýän Bolsa😍 Bu gün oň Soýýan Güni😹 Şemleň ýakylýan Güni🕯 Sowgat d...dowamy...
BezZzaT (Şugün, 00:11) okaldy (17) teswirler (0)

Mähriban gyzlarmyzyň 8-nji mart baýramyny gutlaýaryn!

+2
Salam saýtymyzdaky mähriban aýal gyzlar! Sizi ýetip gelen 8-nji mart Halkata Zenanlar güniňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...dowamy...
Dowletow (Düýn, 23:27) okaldy (13) teswirler (2)

8-nji mart

+1
Hemmäňize salam! Gelin-gyzlar siziň 8-bji mart baýramyňyz bn tüýs ýürekden gutlaýaryn! Hemmäňiziň janyňyz, sag ömrüňiz uzak,...dowamy...
Aylaram (Düýn, 22:33) okaldy (17) teswirler (2)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''

+2
Hiç kim meniň gören günüm görmesin, Günde aglap, günde men deý ölmesin, Meniň ýaly gysga döwran sürmesin, Allam sizi bagtly e...dowamy...
Dowletow (Düýn, 21:53) okaldy (20) teswirler (4)

Kimler.Bar - Kimler baraý?

+0
Salam! Men sizleri https://kimler.bar saýtyna çagyrýaryn!...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 08:53) okaldy (36) teswirler (3)

8-nji mart

+1
Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Saýtymyzyň aýal-gyzlaryny ýetip gelýän 8-nji Mart baýramy bilen, saýt administrasiýasynyň a...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 07:01) okaldy (34) teswirler (4)
Arzuw #hepdelik
 Özümiziňki
 Bailyievv_Writer [off]
 23.02.2021 / 00:37
 Düşünersiň, düşünjäň, düşünjäm bilen deň bolanda!

Össün Ýigriminji!
Güllesin parlap!
Adamlaram, şäherlerem güllesin!
Ýigrimbirem ösüp jennete dönsün,
Gizläp,
geçen asyrlaryň güllesin.

Bir arzuwym: Ýigrimbirinji asyr,
Öz goýnunda bir mukaddes ýer bersin.
Şol ýerden hoş ysy gelsin topragyň
Hemem döledäki daş bolan dersiň.

Eşekler aňňyrsyn gijäň ýarynda,
Horazlaram säher güni jar çeksin.
Bir mahallar eken beýik baglarmyň
Guran köklerinden nahallar çyksyn.

Säher-säher buglar galsyn otundan,
Tozanlasa tozanlasyn ýollary.
Eger mümkin bolsa, ýene arzuwym:
Çyg basan gül bolsun sagy-sollary.

Maňa düşen şol mukaddes diýarda
Doganlar bir-birin dost kimin söýsün.
Şygyr äleminde azaşyp ýörkäm
Enem gelip, gapdalymda süýt goýsun.

Iň soňky dilegim: ajap mülkümde
Syryp köçeleri öňin hem tersin,
Ine, şu gün juda göwnümden turan
Adamlar meň bilen şat bolup ýörsün.

1970

G. Ezizow

Like basmagy unutma!


20

5

1

2

0

0

1
Teswirler:
 Täzeje
 Ganhor [off]
  KÖTI OLMA ÜZÜLÜRSÜN,ÇOKTA IYI OLMA EZILERSIN..
 23.02.2021 / 05:35

+0

Teswir ýazmak üçin Içeri giriň ýa-da Agza boluň →!

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Şugün, 16:19)

8-nji mart


Way sagbolun...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart :)
yomut (Şugün, 16:10)

8-nji mart


Sag boluň gutlanynyza, Menem gutlaýan hemmäňizi, bahar bägülleri ýaly owadan boluň, ýöne hiç haçan solmaň zenanlar ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
Betjee (Şugün, 09:27)

Söhbet Döwletow ,,Doganlar!''


nm boldy beýle???? gowy goşgy eken ...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003