“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Asyk bolan gyzlara Maslahat!

+0
Men bu zatlary durmusda bolyan her hili basdan gecirmeler we wakalar barada biraz aytjak we yureklerde duygy doretmek ucin My...dowamy...

Eyjejik Selbim

+0
Selbijanym Towsanjygym miskajygym garasyan her gun sayta girenine okuwdan gelip gujagyma dolanyna sen hakda yatlap her gunde...dowamy...

DÜŞÜNJE.

+1
Buny okap gahar etjekler bar bilýän ters düşünjeliler az däl belki men tersirak düsünýändirin. Bul tema minus bassaňyzam pilý...dowamy...

Makarina joriçkama

+1
Merjen joram doglan günin gutly bolsun gorjegin gowyluk iýjegin süýjilik bolsun jnm uzak we manyly ýaşa aklm ejene kakana wep...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

+1
1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider 2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber S...dowamy...

Meň gybatym etýänlere

+1
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym...dowamy...

Meniň suratym

+3
Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý g...dowamy...

@Makarina joram uzak ýaşa!

+5
Joralar, dostlar bu gün Merjen joramyzyň doglan güni! Joram men saňa durmuşdaky iň gowy arzuwlary arzuw edýän, birinji bilen...dowamy...
» VIP Faýllar
Soňky ýüklemeler
Şugün doglanlar
Makarina (20-ýaş) MekanAA (29-ýaş) Fi-ma (22-ýaş) Yzgant (29-ýaş) Diyar (25-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
gosgy//+1
Käte yeke çykyp gijeden-gije, Käte şägirtlerin yzyna tirkäp, Gijeler ogurlap towukdyr jüyje, Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp. Asyl bir oba däl onuň çürkäni, Köp yerlere yeten eken yzasy. Ahyr bir gün... Ajayyp bir yaz güni Dolanmyşyn o bendäniň kazasy. Üyşüşip bir yere ilen-çalany, Däbe görä öwenmişler öleni: - Yatan yeri yagty bolsun pahyryň, Ahyryetde hemra bolsun imany. Arman, yöne tapylgysyz yigitdi, Hiç bilmezdi i...dowamy...
gosgy /+1
Şeyle golay yaşasa-da bir wagtlar, Käte ayra düşyär adam-adamdan. Seniň bilen bile geçen pursatlar Ömürbaky çykmaz meniň yadymdan. Läläm, seni ömürbaky unutman, Biler bolsaň, şu zeyilli yigit men. Senem yüregiňde saklasaň adym, Öňküdenem artar kalbymda şadym, Birdenem... unudyp, alaysam badym, Şonda-da gam çekip, gaşymy çytman, Biler bolsaň, şu zeyilli yigit men. Meni söyyäniňe ynanyan kemsiz, Yöne munuň üçin söyemok se...dowamy...
Belarusdaky türkmen talyplary ýurdumyza dolanyp geldi+0
«Türkmenhowaýollarynyň» ýene-de bir ýörite uçuşy Belarus döwletinde okuwyny tamamlan türkmen talyplaryny, şeýle hem bu döwletde saglygy bilen bagly bejergi alan watandaşlarymyzy Türkmenistana dolap getirdi. «Boeing-777» howa gämisi awgustyň 23-inden 24-ine geçilýän gije Türkmenabadyň halkara howa menziline gondy. «Minsk — Türkmenabat» ýörite uçuşy 247 sany Türkmenistanyň raýatyny getirdi. Olar, esasan, Belarus döwlet uni...dowamy...
Degişmeler ýygyndysy 2. (1njini Gyzlara okamagy maslahat beremok)+1
Moskwa. Aeroport: Bir türkmen adam aýalyny ýitiripdirde şony gozlap tutuş zala gygyrya diyyä: - Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen? Eneş ej*ñ s**eyin nirde sen?? Onuň yanyna aeroportyñ işgär aýaly gelip ondan soraya: - Что случилось?, Почему вы кричите, люди пугаются. - Я потерял жену. - Нечего страшного пойдёмте в деспетческую, обьявим и найдём. Şeý diyip işgär aýal mikrofony açyarda: - Уважаемая Енеш Еджен сикейин, подойдите п...dowamy...
MEN BIR OGUZ TÜRKMENI!+4
BEN BIR OĞUZ TÜRKMENIM (Marş sözü) Türkmeneli aslanları var olsun Türkmene tek yüce Allah yar olsun Toprağıma dikilen göz kör olsun Kerkük Musul düşmanlara dar olsun. Mavi gökde ayyıldız bayrağım dalğalansın Bu yurtta Türkmen adı Şahlandıkça şahlansın *************** Tarih bizi öve öve bitirmez Türkmen olan labut aslın itirmez Kenetlenmiş birleştikçe milletce Düşman gücü bizi bölmeye yetmez. Mavi gökde ay...dowamy...
gysgaca hekaya+6
bir kör oglan bar eken.ol oglan bir owadanja yakymlyja gyz bilen nyshanly eken.bir gun gyz oglandan sorapdyr: "sen mana hachan oylenmekchi?" diyipdir. oglan hem:"men sana dine seni gorup bilen vagtym oylenerin"diyip jogap beripdir.birnace gunden son oglan ucin biri gozlerini pida edipdir,we oglanyn gozleri acylypdyr.ol soygusini goryanine begenipdir,oran shat bolupdyr.yone ol soygulisini gorse onun hem gozlerinin korligin...dowamy...
Ты читаешь Библию, а я Коран+1
Ты читаешь Библию, а я Коран Ты слушаешь Святыню, а я Азан Ты читаешь Молитвы, а я Намаз Какая разница кто мы, Бог за нас У тебя крест, у меня луна И помни я не один, и ты не одна С небес на нас смотрит великий Аллах Всегда с нами Бог, он в наших сердцах Слава Аллаху, что ты моя ИншаАллах вместе навсегда Люблю Аллаха я одного А тебя люблю ради него Слава Аллаху, что ты моя ИншаАллах вместе навсегда Люблю Аллаха я одног...dowamy...
Durmusy koyen gyz+6
Bu waka bir gyzyn durmusyndan alnan mahriban doganlar siz bu wakany okansonyz yalan we cyn nahili pikir etseniz edip bilersiniz bu waka durmusda bolup gecen ol gyzyn wakasy seyle Men menli 1992 nji yylda eneden doguldym men dunya inemde eyyam men kakam yokdy sebap ol ejemi men gowresindekam yeke goyup taslap gidipdir ejem nahili kyn yagdayda galan bolsada meni taslamady ekledi yone men 3 yasamda ejem ikinji gezek durmusa...dowamy...
Webmoney - Hasaby doldur!+5
Hemmä Salam! ? WebMoney WMR satylýar. ? 50wmr 20manatdan ? Tel: +99362027067 (imo)...dowamy...
Bolan waka+4
Biriniň gelini bolsamda henizem seni söýýän. (Durmuşda bolan, bolýan, bolaýjak waka) Hemme zat gowy başlapdy. Gowy dowam edýädi. Haçanda meniň daýzam, ýagny adamymyň ýeňňesi ara girmeýänçä. Hiç kimden gizlämizokdyk söýgimizi. Hemme zada garşy bile aýakda durmaga taýýardyk. Aradan 1,5 ýyl geçdi. Öý eýämiziň oglunyň meni soramagy bilen bar zat üýtgedi. Daýzamyň yňňyrdysy halys degnama degdi. Onuň meň durmu-şuma goş...dowamy...
...+13
Unutmadym unutdyrdyň, Unutjak däldim seni. Unutmaklyk wajyp bolsa, Unudaryn men seni. Wepa derek jepa berdiň, Senden ýüzüm sowmadym. Seň ugruňda alow boldum, Ýandym bişdim sönmedim. Sesiz sedasys kölege men, Belli däl ölümi ýa-da diri. Söýgüden utylan kän bolsa, Menem bolaryn olaryň biri......dowamy...
Garashsan mana (degishme goshgy)+1
Garashgyn ezizim garashsan mana Hol goryan gargany aga boyayyn Garashgyn ezizim garashsan mana Akmayañ yoluny boyuña orayyn Garashgyn ezizim garashsan mana Buzly okeyandan yuzup geceyin Garashgyn ezizim garashsan mana Asmandan taze bir hemra achayyn Garashgyn ezizim garashsan mana Perileri hyzmatyñda goyayyn Garashgyn ezizim garashsan mana Oyanmankam didaryndan doyayyn Ukyda dushimde shuncha wadany Beri...dowamy...
Pul bilen (GOSHGY)+3
Guyma gursak berilmese Alladan Durtme gursak duzelermi el bilen Shu dunyade saplanmasañ gunäden O'nda sogap tapyp bolmas pul bilen Herkimiñem dushinishi añy bar Adamlarñam adamy bar sany bar Dushunjege her-bir harpda many bar Kemakylar akyl almaz tal bilen Edermenje oglan bolsa ilinde Segsen yashda  guych bor onyñ bilinde Ýalta sana yoldash bolsa yanyñda Ishiñ bitmez bolhow galha-gal bilen Soygi ozi herbir yurek kanuny...dowamy...
Men seni söýýärin!+7
Men seni söýýärin, gunça lebiňi Öpemde titreýän, çygyň mysaly Men seni söýýärin, gijäň ýarynda Ýalpyldap ýanýan, şemiň mysaly Men seni söýýärin, gaty gujaklap Jarlykdan asylan, bir gaýa ýaly Men seni söýýärin, özümden gorkup Arkaňda gizlenýän, bir saýa ýaly Men seni söýýärin hemmeden artyk Söýmegimi talap etmegin gülüm Men artyk söýgi bermerin saňa Mundan artyk söýgi, bolýandyr ölüm... Awtor: Pälwan Akmyradow...dowamy...
Göwreli zenan özüni nädip COVID-19-dan goramaly?+1
Göwreli zenan özüni nädip COVID-19-dan goramaly? Göwrelilere COVID-19 bilen kesellemezlik üçin ýörite goranyş çäreleri zerur däl. Siz özüňizi şu aşakdaky görnüşlerde gorap bilersiňiz: elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýa-da düzüminde spirt saklaýan el ýuwujy serişdeler bilen ýuwuň; 2 ädim ara saklamany berjaý ediň; gözüňizi, burnuňyzy ýa-da agzyňyzy ellemäň; respirator arassaçylygyny berjaý ediň. Bu diýildigi, asgyrmada...dowamy...
Gyzlara ýaranmak üçin iň gowy gysga goşgular toplumy!+2
Salam Gardaşlar! Men bu mowzugymda käbir internet sahypalaryndan çöplenen gysgajyk goşgulary size ýetirmekçi. Soň bulary söýýän gyzyňyza aýdyp berseňiz ýüzüne gülki çaýyljagyna kepil geçýärin. Hany onda başladym! Ýyldyzlar gijeleñki, Tikenler gülleriñki. Bu gözellikler ýazlaryñky, Ýöne diñe sen meñki! **** Asmanymda lember lember bulutsuñ, Söýen göwnim seni nädip unutsun! **** Gijemidir adamy gynandyrýan? Ýa-da adammy gy...dowamy...
Saýlanan ikilemeler+2
Egerde ýagşylyk isleseň ile, Küýüňde-köýüňde bolmasyn hile. *** Bagtyňy zähmetden, derden gözlegin, Näme ýitirseňem ýerden gözlegin. *** Ynanmagyn, näçe etsede puşman, Dönük bir sypdygy ýene bor duşman. *** Näme etseň, çyndan etgin, taslama, Uzaga gitmeýär ýalan toslama. *** Söýmek bir zat, halamagam bir zatdyr, Gorkmak bir zat, sylamagam bir zatdyr. *** Goňşyda saklansa, goňşyň açary, Bir-birine...dowamy...
Men oz adymdan degisme gosayyn dostlar+6
Gullukga giden oglana söýgülisi hat ýazýar: - Başga bir oglana aşyk boldum suratymy yzyna ugraday diýip Ol oglanam gullukdaşlaryndanam söýgülleriniñ suratyny ýygnap hemmesini konwertde salyp yzyna ugratýar + Ýüzüñ ýadyma düşenok özüñ tapyp alda yzyna ugradaýda...dowamy...
Gyzlarda saglyk we gigiýena.+2
Seniň teniň her gün bir garaşylmadyk täsinlik görkezýär: sen hemişe bolşuňdan köp derleýäň, saçyň birden ýagly bolýar, goňak peýda bolýar. Alada edip oturma, seniň ýaşyňda bu adaty bolmaly ýagdaýdyr. Edil häzir seň üçin bar ünsüňi öz bedeniň gigiýenasyna bermek möhümdir. Esasy maksat - deriň arassaçylygyny üpjün etmek. Her gün suwa düşmek, has gowusy akyp duran duşyň aşagynda; Wannadan soň hökman arassa suw bilen ýa-da...dowamy...
Ýetginjeklik döwrine geçiş (oglanlar)+0
“Meniň tenimiň öň hiç wagt bolmadyk ýerlerinde tüý ösýär ... Sesim hem üýtgeýär ... Bir gijede boýum hem 2 ýarym santimetr çemesi ösüpdir öýdýärin.” Bu ýagdaý her bir oglan (we her bir gyzyň) başyna düşýär, ýöne ol her kimde başgaça bolup geçýär.  Şeýle zatlaryň bolup geçýän wagty aslynda siziň fiziki taýdan oglan bolmagy bes edip, erkege öwrülip başlaýan wagtyňyzdyr.  Bu döwür siziň organizmiňizde gormonlaryň agalyk edi...dowamy...
<< 1 ... 71 72 73 74 75 ... 79 >>
Mowzuklar: 1563

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

@Makarina joram uzak ýaşa!


jorammjaann uzak yasha janyn sag omrun uzak bolsun Allajan. yeneki yyllara yetirsin hudayym dineje yylgyryp...dowamy...

Makarina joriçkama


Любимой подруге будет приятно получить в День рождения поздравления. Добрые строки порадуют, зарядят позитивом и приятно удивят...dowamy...

Azyrak kelläňizi işlediň... 18+


Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber!...dowamy...

Makarina joriçkama


saol gulum aydanyn gelsin...dowamy...

Meniň suratym


hakyndan çykypdyr ...dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
askitom (1 sag ozal)

Meň gybatym etýänlere


Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! ine şu setiri bet bolupdyr ...dowamy...

Meniň suratym


Kimiň gapysyny haýsy niýet bilen kakasaň elbet bir şol niýet bilen seňem gapyňy kakarlar....dowamy...
Degişmeler älemi | Meniň suratym
Abdybay (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft