“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...
» VIP Faýllar
Soňky ýüklemeler
» VIP Mowzuklar
- Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir +3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden kafiýalanyp alynmadyk. YekeTak.Ru domeni YekeTak.Com domeninden 1 aý öň domen registrasiýa edilen... Indi näme üçin ÝekeTäk diýilip goýulanyny aýtmakçy! Özüm täze öwreniji programmistdim, ilki Tolkun.ml diýen saýtym bady. Ony ýapmagymyň sebäbi, Daşoguzly Tolku...dowamy...
AkmyradoffSoft (5 sag ozal) okaldy (26) teswirler (4)
Şugün doglanlar
shammy (25-ýaş) Rakesh (24-ýaş)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Parasatly Sözler...+2
Dünýädäki iñ gynandyrýan zatlardan biri, bir wagtlar biri-biriniñ hemme zadyny bilýän iki adamyñ, düýbünden nätanyş ýaly bolmagydyr... *** Käte ýüregimde duýgy doly bir zat emele gelýär,düşündirip bilemok. Gürlemegi unutýan şol wagt. Gözlerim bilen aýtýan hemme zady,ýöne hiç kim görmeýär... *** Bolmaz diýän nämäñ bolsa hemmesi bolar. Ýykylmaryn diýip ýykylarsyñ, üýtgemerin diýip üýtgärsiñ,öldüm diýip durarsyñ ýöne şonda...dowamy...
Gynansamda, saýtlardaky bolýan bolgusyklar (Düýnki mowzugymyň dowamy)+4
Salam, Agşamyňyz haýyrly bolsun gadyrly agzalar! Bu mowzugym hem Internetdäki bolýan wakalary agzap geçirmekçi. *Bellik - Mowzugy halamasaňyz 👎 goýuň. Sebäbi hapa, paýyş sözler bilen kommentariýa jogap bermäň. Onda okaň, lezzet alyň. 1. Käbir saýtlarymyzyň Pikirler bölüminde bolar-bolgusyz bimany pikirleri ýazýan agzalarymyza gaty nerwi damarlarym oýnaýar. Ine serediň mysal üçin arada köp gezek duş geldim käbir saýtlaryň...dowamy...
Gelmern diymayin.+2
Gic yagshy YekeTak.ru saydynyn agzalary we myhmanlary! Bilyan bizar boldunuz men samsyk mowzuklammy okap.Kimin gownune degen bolsam bagyshlan.Sizin kopumun diyyansiniz soygulsunden ayrylyp gitjek bolya diyip men soygulumden ayrylanym ucun gitjek bolsam 2-3ay mundan ozal giderdim.men gitmegimin sebabi yalan tohmetlerden yadadym indi...Hos galyn ozunuze gowja seredin. Aslynda bu gun gitmekci daldim 4ji gun gitjekdim welin m...dowamy...
Pygamberler hakynda sorag we jogap+1
salam yeketak.ru agzalary we myhmanlary. bu yazjak mowzugym adyndanam belli bolshy yaly pygamberler barada. goreli bakaly, pygamberler barada nameler bilyas. sorag we jogap sheklinde bulary yerleshdiryan. belki sizede peydasy deger! 1.Beýleki pygamberlere görä bir dereje ýokarda bolan pygamberlere “Ulul-Azm” pygamberler diýilýär. “Ulul-Azm” pygamberler haýsylarydyr? Hz. Nuh(a.s), Hz. Ybraýym(a.s), Hz. Musa(a.s), Hz. Isa(a...dowamy...
Agzybirlik-Agzalalyk!+4
Salam hormatly agzalar we gadyrly myhanlar! Mowzuga bir nakyl bn başlamak isleýärin: "Agzybire Taňrybir, agzalany gaňrybir!" Görşüňiz ýaly, nakylda agzybir bolunanda, Allahyň hem ýardamynyň, razylygynyň boljagy we haýyr netijäniň beriljegi, agzalalyk bolanda welin, ýeňlişe sezewar bolup bilinjegi beýan edilýär! Talyplar.com da dörän az mukdardaky agzalalygy görüp, bu mowzugy gaýtadan açmagy ýüregime düwdüm. Enşallah, başd...dowamy...
Sen nämüçin agladyñ +1
Söýgini ezizläp, setire salyp, Men saña goşgudan çemen bagladym. Gözüñi ýaglygyñ ujuna çalyp, Öten agşam sen nämüçin agladyñ? Çekdiñ ýekelikde nämäniñ derdin? Aýry derdiñ bolmaz, bile çekeli. Men sizde birgiden ýat adam gördüm, Şolar näm iş bilen gelen ekeni? Olar size girip-çykýandyr belki, Señ girip-çykyşyñ azaltmak üçin. Edip söýgimizi ryswa, gülki, Gara saçymyzy agartmak üçin. Sen aýtsañ-aýtmasañ bir zat añladym, Öt...dowamy...
Gitme+0
Gitme! Gidäýseñ eger, Üzüler görersiň, ýürekde tarym! Gam-gussalam, derdim köpelip meger, Bolarsyñ meniñ sen ahmyrly zarym, Bolaryn yzyñda hem intizaryñ... Gitme! Gidäýseñ eger, Neneñ aýralyga bu ýürek dözer?! Her hal ýatlanyñda yşga örtenip, Ýürek ahwalyny diñläsiñ geler. Sensiz bu dünýäni, Neýlesin ýürek? Perwana dek, perwaz bolar janserek. Gitme! Gitmesene! Gidäýseñ eger, Dolanasyñ geler, emma giç bolar! Dolanmak hak...dowamy...
💘Söýgi .oýlanmasy💘+4
Sen nämeüçin meniň durmyşyma ornaşdyň? Men naçe sorasaňam sen indi jogap bermersiň. Nämeüçin beýtdiň,ilkä söýýänligiň aýdyp ähli zady wada berdiň,indam meni unut diýýäň Sen meni söýmeseň söýme, ýöne senden ýekeje haýyştym bar, söýme ýöne unut diýme Mende indi şundan başga umut ýok, Men nämeüçin ýaşaýanym bilýärmiň, sebabi  seni söýýan ,sen söýguňi alyp giden hem bolsaň,onyň bir bölegi meniň kalbymda ýaşaýar, Aýrylmak üçin...dowamy...
Garaş...+6
Aýda ýylda sorasam, halyň 1 sapar, Ynam söýgiň bilen, garaş söýenim! Söýenim gaýtmagyn, hiç wagt sözüňden, Ynam söýgiň bilen, garaş söýenim! Men bir ýönekeýje, gamgyn oglanjyk, Ýürekde söýgi bar, taýsyz hem deňsiz! Her anda unutma, söýgimi meniň, Wepaň, söýgiň bilen garaş söýenim! Öýüňe geläýse, özgäň ilçisi, Ejeňe diýgin, ýaş entäk bugün! Mejburlaýsa birden, diýgin söýenim, Söýenim bar, ýaryma garaşýan ejem.! Awtor:...dowamy...
“Siz durmuşy näme deňeýärsiňiz, söýgi – lezzetmi ýa-da ezýet?”+4
Dünýä döräpdir-de adamzadyň dogryçyl, eli açyk, gönümel we sahy halypasy bardyr ol öz sapaklary bilen biziň gözümizi açyp gelýär. Bu bolsa hiç kimiň inkär edip bilmejek hakykatydyr. Çünki oňa durmuş diýilýändir. Ol akyl ýetirip bilýän adama kişiniň ýalňyşyndan sapak almaga ýardam berýär, ýok eger-de ondan sapak alyp başarmasaň onda özüňi şol ýalňyşlyga duçar edýär. Bu babatda halypa şahyrymyz Didarberdi aga şeýleräk diý...dowamy...
Yone 3 soz;+0
Ence yyl:sunca ayralyk:ajy goz yaslara baglanan durmus;...dowamy...
Gelmesen+1
Kuyseyan gelmesen elimi goymasam eline sen bir gun menzesen geline sen nahili bagtly boljagymy bir bilsen denizde bolsam yelimem sen serimde sen pikirlenip bilmesem seni taparyn hemme kisiden gizlensen dozmesen getirmane gozle sen seredyan her yerde sen meni cagyr dussen derde sen yuregim al soyguni berde sen bagtly men soygumiz berkese aydan seni sorayan her gezek sen gerek bir zatlar yetmese gorkyan yuregin diyenin etme...dowamy...
Pul ucin edemok+0
Aslynda men bu zatlary pul ucin yada adym abyrayym ucin mowzuklary paylasamok enem-atam barka yetim galdym bu zatlary kuyseyanimi olara namart ogyl daldigimi duydyrmak ucin aydyyansynyz gije bu yatanokmuka name etyaka diyip her kimde her hili sorag yuze cykyandyr herinizde her hili yagday bardyr Hudayjan saklasyn menkiden beter yagdaylaram bar bilyan yone pikir edin oz gowresinde 9 ay goterip dunya indiren perzentleri in...dowamy...
Bu gije yatmadym!+0
Seret mana halymy dasymdan gorip ozim aglayan bu halymy Yeketakde paylasyp gozlerime uky gelmedi bu gije sheydip yatlap yene yazdym geleni sagada seret yalan bolsa yazanym yenede bir mowzuk acdym aytdym barynam!...dowamy...
GMSS arzuw etdim eje+1
Her gun oyanyadym yeke yalnyz onki bolsym Husymda yat adam duslerimde gorip duyyadym mahrini eje Masgala kop jandan soyyan cagasyn A men hemme zady arzuw edip yetim yasayan eje!...dowamy...
GMSS oylanma+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan sozlen jemledi men aydyp bu setirleri jemledim!...dowamy...
Rap ganaty bu (Şazada)+1
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...
YekeTak Lampa +4
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren bolsaňyz saýtyň çep tarapynda Lampa şekli çykandyr, şol şekile basmak arkaly siz, saýtyň gijeki temasyndan peýdalanyp bilýäňiz! Häzirki wagtda gijeki tema üstünde işlenmeler dowam etýär. Gijeki tema barada pikirlerňizi ýazyň, bu biz üçin möhüm! Hormat bilen, YekeTak.Ru administrasiýasy!...dowamy...
Mowzuga näme diýip ýazjagymy bilmedim!+8
Salam. Öňünden aýdýan mowzuga hapa, paýyş söz goýsaňyz okamaň. Diňeje pikiriňizi ýazyň. Meniň bugünki gozgaljak meselemä köpüňiz oňlamarsyňyz diýip pikir edýan. Garaz bu günki mowzugymyň näme hakda boljagy maňa hem näbelli. Gepiň gysgasy meniň şu döwürdäki köp oglan gyzlarymyza gaty gaharym gelýär. Sebäbi internetde söýüşýärler biderek wagtyny gidirip. Çünki, Internetdäki söýgi çyn söýgi däl how ynanyň sözüme. Meniň...dowamy...
"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi+2
Bu wakany okap başlamankañ bir zady aydayyn elbetde bu waka seyle yazylan waka dal.Bu hakyky basdan gecirmedir.... Ir säher bilen turyp hemisekiler ŷaly çagalary çagalar bagyna berip,özim işe tarap yola düşdim.iş yerim öyden uzak bolmanlygy sebapli,işe yörap gidip gelŷadim.Sebabi ir säher bilen owadan köçelerde bagtly ynsanlary görip gitmek diyseñ ajaŷypdy.Tebigatyñ irdenki gözelligini,adamlaryñ başagay bolsada bagt...dowamy...
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 81 >>
Mowzuklar: 1615

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (30 min ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (49 min ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (51 min ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft