“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+3
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+1
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...
Soňky ýüklemeler
» VIP Mowzuklar
- Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!! +1
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen üç ýaşyñdakañ ejeñ saña süýji nahar bişirerdi. A sen bolsa iýmezdiñ. *Sen dört ýaşyñdakañ ejeñ saña ruçka bererdi. A sen welin tamlara surat çekerdiñ. *Sen bäş ýaşyñdakañ ejen saña arassa owadan eşikler geýdirerdi. A sen welin hapalardyñ. *Sen ýedi ýaşyñdakañ ejeñ seni mekdebe alyp giderdi. A sen w...dowamy...
BezZzaT (8 sag ozal) okaldy (19) teswirler (1)
- Türkmen gyzy +4
Bir gün bir oglan Alladan Fransuz gyzy ýaly owadan, Ýapon gyzy ýaly buýuran işiňi ýerine ýetirýan, Ispan gyzy ýaly mähirli, Italýan gyzy ýaly şadyýan, Sygan gyzy ýaly köp bilýän gyz diläpdir. Şunlukda Rabbimiz Türkmen gyzyny ýaradypdyr. Diýmek Türkmen gyzynda hemme häsiýetler jemlenendir. ...dowamy...
Betjee (19 sag ozal) okaldy (42) teswirler (3)
- Enem-Atam barka Yetim galdym +2
Minnet etdiniz el yaly coregimi yasaysymy bokurdakdan gecen her bir damja suwymy Gorip bilmediniz oyde yasaysymy oyden kowdyk diyaniz estdim dost yarlardan su gun 10 yyl bolya Oyden gidenime siz habar tutmasanyz men siz yaly kapyr dal 10 yylap her gunim yatladym eje kaka duydynmy haly nedir yekeje wah yzyny yazyp bilemok yuregime syganok son dowam ederin......dowamy...
GMSS (10 sag ozal) okaldy (25) teswirler (1)
- ♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔ +3
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik şahadatnama 2- sany kopiýasy bilen (oglanlar üçin) gyzlar üçin (aşpezçilik ýa tikinçilik şahadatnama) 4) Doglyş hakynda şahadatnama asyl nusgasy 2 kopiýa 5) Ýaşaýan ýerinden kepilnama we maşgala agzalary barada kepilnama 2 kopiýa 6) Harby wekillikden gulluk eden bolsa harby şahadatnamasy, heniz...dowamy...
Diospyros (7 sag ozal) okaldy (17) teswirler (2)
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar
Täze | Jedelli | Okalan
Bilyaniniz bolsa komek edayin+0
Salam ahliňize maňa şu goşgy setirleri gerekdi bilýan bolsaňyz komek edaýiň, bir ýerde eşidipdim awtory kim? goşgyň ady nm bilemokda bilýaniňiz bolsa haýyş ýazaýyň??? şu aşakdaky goşgy setirleri dolulygyna gerekdi Mazaryma mermer daş bn guýup Oýup-oýup bagtsyz dp ýazsynlar...dowamy...
Setirler+1
Hakyky söýýänler Günde ýatlar, ýöne duýdurmaz! Ölen ýaly söýer, ýöne jaňyny almaz! ony görse ýüregi ýerinden çykjak bolar, ýöne üns bermedik bolar... sebäbi kelledäki pikir söýsem ýene gider! Agaç ýapragyny ýitirse bir sapar, bahar gelse gaýtadan tapar Ynsan bagtyny ýitirse bir sapar, gaýdyp tapmaz gelse-de müň bahar... Hemme zadyň wagty geler, göwün ýykanlaryň göwni ýykylar, agladan aglar, güldüren güler. Hasapsyz düný...dowamy...
Aydyn dostlar nm etmeli??+3
Ynha ýene suratlaryň elimde Gözüme ýaş aýlap ýatladym seni Bile geçen ýollarmyzy ýörämde Ýüzümi göge tutyp ýatladym seni Eşdýän aýdymlarym seni ýatladýar Gezen ýerlerimiz seni ýatladýar Görýän kinolarym seni ýatladýar Aýdyň dostlar men indi näme etmeli Öňler dostumdy soňra söýgülim Indi bolsa öz ýegenmiň söýgülisi Men bolsa häzirem söýýärin ony Aýdyň dostlar men indi näme etmeli?? Sessizje meni hem taşladyň gitdiň Maňa...dowamy...
Yşk damjalary+3
Meni söýmân şunça ýakyp- ýandyrýaň, eger söýen bolsaň dagy külüm ýele sowrular giderdi. "Henizem gözleriňde ýyldyrym çakýarmy?"diýip ýazypsyň.Hawa,heniz-henizlerem ýyldyrym çakýar,ýöne diňe özümi ýakýar. "Aýalaryň şeýle gyzgyn." diýýâdiň. Ýüregimiň howry aýamdan çykýar. Oýmak ýaly ýüreklije guş dünýâni aýlanyp çykarmyş. Biz, ýüreklerimiziň ululygy üçin uçup bilen dâldiris. Söýgi hem, edil guş ýaly, kâ uçýar,kâ...dowamy...
Eijejik üýtgeşmeler #yeketak+4
Essalowmaleýkum hormatly YekeTak.Ru saýtynyň agzalary we myhmanlar! ÝekeTäk döredilenine 167 gün bolupdur ! Şul aralykda bir näçe üýtgeşmeler geçirildi! Häzir bolsa, kiçijek duýan üýtgeşmelerňiz geçirildi! Responsiwe dizaýn, mobil we kompýuterler üçin. Nik fonuny reňklemek. Ýokarky kiçijek mümümkinçilikler bilen, saýt öz işini dowam etýär! Saýt hakda pikiriňizi, üýtgeşmeler barada pikiriňizi we teklibiňizi ýazmagy u...dowamy...
Kompýuterde Track ýazmak+3
Hemmä salam! Ýakynda täze zada gyzyklanyp başladym. Arada medenýet merkeziniň sazçylar bölümine baramda Maksat diýen tanyş adamym, FL12-da track ýazyp dur eken :-) mende hem höwes döredi. Käbirleri aýdym, saz, pop, hiphop saz ýazmaga gyzyklanýanyňyz bolmagy mümkin! Şonuň üçin şu blogy ýazaýyn diýdim :-) Track, saz, aýdym ýazmak üçin bize nämeler gerek?! Ilki bilen şol ugra, hujuw, gyzyklanma gerek! Soň bir sany normalni...dowamy...
Ejeme gyz, bolup bilseň ;)+7
Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;) Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar Şu sözüm unutma, unutma asla Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;) Wadama wepa, sözümem taýýar Söýgülimä bolaňok, mekir...dowamy...
Soňyň barmy jogapsyz söýgi?!+5
Nägehan elime, alaýsam galam, Dertlerim götermez bu älem jahan, Bir sowal gynasa, titreýär tenim Soňyň barmy, jogapsyz söýgi. Seniň eliňde, men ýeke oýunjak, Düşünmedim ýa düşmedim bar zada. Belki edensiň sen hatda oýunjak, Maňlaý şeýlemdimi, jogapsyz söýgi. Gözleriň bilmedim, ne üçin binjalyk, Özgä ymtylsaň, synamak ne üçin. Bar günäm seni, söýenim üçin, Jezaň şumydy, jogapsyz söýgi. Müň ölüp, müň diri...dowamy...
Suhan Orazberdiyew — Uzumgul+0
Essalawmaleykim yeketak.ru mahriban we gadyrdan saytdaslar su aydyny suwagt aldym gaty gowy bolupdyr we siz bln paylasmak isledip. http://dunyabelli.com/suhan-or ... gul/#...dowamy...
Kyncylyk hakynda+3
Uly kynçylyga mahsus adamlar Oňa oglanlykdan bolarmyş taýýar. Ýöne kynçylygy sen saýlamarsyň, Gözleriňe bakyp, Ol seni saýlar. Ol seniň kimdigňi gözüňden tanar, Onsoň synag eder öz dünýäsinde. Pyrlandyrar seni gyş dünýäsinde, Aýlandyrar seni ýaz dünýäsinde. Tomus dünýäsinde, güýz dünýäsinde Synar ol. Dört paslyň içinden geçir. Bir ýerde lakyrdap duran gaýnag suw, Ýene bir ýerde-de buzly suw içir. Içegäň çürşäýjek – ýalyd...dowamy...
Mahri okarsyn belki+0
Asgabadym Gozeli yenijisi 2019-njy yylda saytda tanyslan bar bolsa belki bir gun esidersin Yadyndamy Mana gadyryn biliner yaly name gadyr etdin diyipdin gurrunin sonam sul bolupdy emma Men seni unutmadym hic wagt ine gadyrym sul boldy....dowamy...
Ulker yatlama muny unutmadym!+0
Garyp bolup el sermedim namarda Ya mes bolup doklugymdan gusmadym Allajandan dilegim yer-gok arada Indem pes ya mes etmawer kysmatym....dowamy...
AÝRALYK / Ahmet Halmyrat+0
Adam bar ýerinde derdu-bela bar. Bilmedik, nirden ýolukdy, sargaryp-solup barýar oglum. Alaç ýok, keselhana ýerleşdirmeli. Onda-da aýak bitip, yaňy zybana gelen çaganyň ýeke özüni. Görseň, bir tutulan guşuň bar-da! Ýogsam başga-da çaga bar welin…Ýanynda boldum, ta iňrik garalyp, agşam sowugy düşýänçä. Soňam aldap-ogşap, oýunjaklaryňy getirjek diýip, otagdan çykdym. Jaýyň arka ýüzünden gelip, penjireden ogrynça yşykladym....dowamy...
Näbelli goşgy+4
Şol beripdi baş söýgüniň mähnetin... Nirelere alyp gitdi kysmatyň! Aglaýan bolsaň-da gülýän bolsaň-da, Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin! Megerem bagtlysyň. Oňýansyň mensiz. Men welin ölýänçäm dem alman sensiz. Kyrk müň setir goşgy döreden bolsam- Her harpyň içinde Sensiň, Sensiň, Sensiň......dowamy...
Ýakyndaky alyslyk+3
Sen eger gül bolsaň tapardym dagdan, Bilbil bolsaň gondurardym başyma. Gyzyl alma bolsaň ýolardym bagdan, Merjen bolsaň gorag bordum daşyňa. Eger gök çaý bolsaň, jana lezzetli, Menem bir hytaýly ýygymçyň bordum. Eger şahyr bolsaň, ile yzzatly, Menem bir janköýer, şygyrçyň bordum. Balyk kimin ýüzüp, ozup gubadan, Giderdim seň üçin Hindä, Tailanda. Arman, çagalykda bile ulalan, We dilimi baglan goňşym bolýaň-da....dowamy...
Söýýän seni+2
Saňa tarap uzan elim, Uzadaýsa – algyn gülüm! Diýmesemem ,,Aýym”, ,,Gülüm”, Aý deňinde gýýan seni, Gara gözlim, söýýän seni! Pamyk ýaly näzik tene Elim degse-etme kine! Gözleriňden gaçsa däne, Goý, şo däne gyýsyn meni, Gara gözlim, söýýän seni! Barmagyma orap saçlaň, Seni senden alyp gaçsam... Özge töre ýalkym saçsaň- Gu:raryn men-duýýan muny, Gara gözlim, söýýän seni! Gözleň-dünýe, kalbyň-älem, Diňe sende pikir, pälim...dowamy...
BB+1
Gin dunya gen dunya bir gun gozlerimiz soyguden dolya sorasalar sebabin oye Babejik gelya buslyk!...dowamy...
HOŞLAŞMASYN SÖÝGÜMIZ+0
Yitip gitseñ dolanmazmyñ yzyña, Hoş gal diýdiñ,hoşlaşmasyn söýgümiz, Bu gün gitseñ,barman asla ýanyña, Hoş gal diýme,hoşlaşmasyn söýgümiz?! Bile gecdik gecen günleñ baryny, Sen gidaýseñ ýitirerin barymy, Söýgi bagtmy ýa baýlyga baglymy, Hoş gal diýme,hoşlaşmasyn söýgümiz?! Bakyp dursun gözleñ maña mydama, Arzuwum sen,bol mydama ýanymda, Päk söýgümi go$up söýgi mukama, Diñle söýgùm,hoşlaşmasyn söýgümiz?! Kalbymda...dowamy...
YAT BOLUP GITDIK+0
Yshkymyzdan owadan aÿ-günlere, Lowlap ÿanyp duran ot bolup gitdik Bu aÿlanyp duran Zemin goynunda, Biz nämüçin beyle yat bolup gitdik?! Baglar bashyn iki yana yrardy, Oñ astynda ÿüregimiz deñ urardy, Yshkymyz dideden akar durardy, Nämüçin biz onda yat bolup gitdik?! Bu syrymyz hiçkim bilebilmezdem, Goshgy ÿazyp açdym ony bilmezden, Bir-biregi özgelere dözmezden, Biz nämüçin beyle yat bolup gitdik?! Adyñ yazyan ÿur...dowamy...
Söýgüm+0
Yürekde göterip shol yyldan bäri Aydyp bilmän galdym syr bolan söygim. Yaz ayy yagan dek gyshyn akja gary Kalbymda galdynla buz bolup söygim. Söyginin meyinden bilmedim ganyp Özgän bagtylygyn bilmedim anyp Indi bolsa yshgyn oduna yanyp Kalbymda gyldynla köz bolup söygim. Niredesin menin ilkinji bagtym Söyginin köshginde yokmy men tagtym Aydyp bilmedimle aytmaly wagtym Kalbymda galdynla köz bolup söygim Yagysh suwy deyi...dowamy...
<< 1 2 3 4 5 6 ... 76 >>
Mowzuklar: 1509

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (3 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (8 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | goşgular
Olya (10 sag ozal)

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Goşgy...
Olya (10 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft