Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Size gysgajyk goşgym. ,,Minnetdar men sizden saýt agzalar!''

+2
Goşgularmy okap Like() goýanlar, Minnetdar men sizden saýt agzalar! Derdeş bolup bile gürrüň edenler, Minnetdar men sizden sa...dowamy...
Dowletow (Şugün, 15:32) okaldy (5) teswirler (0)

Görmedik baglaryň gözel ýalydyr,

+1
Görmedik baglaryň gözel ýalydyr, Görmedik ýurtlaryň täsin ýalydyr. Geň-taň işler bolup geçýär dünýäde — Gözler mydam görmedig...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:15) okaldy (4) teswirler (1)

Men ony söýmändim

+1
Men ony söýmändim. Söýmek hakynda Pikirem etmändim. Söýüpdi özi. Özi, özi, özi! Onsoň men söýdüm. Soňy näme boldy? Agyrdy yzy...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:11) okaldy (4) teswirler (1)

Zenanlar baýramyňyz, Mübärek bolsun! (giç bolsada kabul ediň)

+1
Bu gün, Bütin dünýä Zenanlar güni, Sekizinji martyňyz, Mübärek bolsun! Zenanlara sylag, Hormatlar uly, Sekizinji martyňyz, M...dowamy...
Bailyievv_Writer (Şugün, 13:17) okaldy (3) teswirler (1)

Lotoreýa gatnaşjak barmy?

+1
Lotoreýa gatnaşjagyň bolsa Baş sahypadan Lotoreýa bölümine girip gatnaşyp bilersiňiz! Gatnaşjaklar saýt hasabyňyzdan, saýt ad...dowamy...
Dowletow (Şugün, 11:26) okaldy (8) teswirler (0)

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''

+3
Ine bugün geldi bagyşla diýip, Indi men däl seni Allam geçirsin. Ýörgün o dünýede ot köýnek geýip, Eden günälerňi Allam geçir...dowamy...
Dowletow (Düýn, 22:43) okaldy (20) teswirler (2)

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 12:17) okaldy (23) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+3
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 06:26) okaldy (24) teswirler (3)
04.03.2021 / 23:39 hekayaromanowa Saýt agzasy

 Täzeje
hekayaromanowa ID:1254
Soňky gelşi: 04.03.2021 / 23:39
Nirede?: Şahsy hat

 Şahsy maglumatlar

  • Doly ady: Servi
  • Dogulan senesi: 11-Awgust, 2001-ýyl, 19-ýaş
  • Ýaşaýan ýeri: Aşgabat şaheri
  • Hakynda: girizilmedik
  • Jynsy: Zenan

 Habarlaşmak

  • Telefon belgi: görkezilmedik
  • IMO: görkezilmedik
  • E-mail: görkezilmedik
  • Saýt: görkezilmedik


Soňky gelişi: 04.03.2021 (18:39)
Saýtda boldy: 10 sagat 48 minut 44 sekunt
Agza bolan wagty: 18.02.2021
Ballary: 65 ball
Pullar: 0.00 manat

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Söhbet Döwletow ,,Çagalyk ýyllarym''


çagalyk ýyllarym ýadyma düşüp gitdi, mls ...dowamy...

Üns beriň!


gaty gowy goşgylaryň dost, mls söz ýok ...dowamy...
Erkin mowzuklar | Üns beriň!
Betjee (Şugün, 15:40)

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''


Gowy gosgy Dos su hemme gosgularyny ozun duzyanmi...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003