Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

durmus hakykat

+0
Gulup yenyan gaygyny gam gussany Den dusyn yaryn gownun yykmany Adamlaryn goryan dosdy dusmany Manysyz gunler durmusyn sudyr...dowamy...
sayka (Şugün, 13:47) okaldy (2) teswirler (0)

Sorag?Söýgi näme?

+0
Söýgi näme Nähili pikir edýärsiňiz söýgi näme?We ol çynmy Hakyky söýgi barmyka? Öz pikirleriňizi teswirlerde ýa...dowamy...
Arzuwym (Düýn, 07:47) okaldy (25) teswirler (2)

Öwreniji - YouTube

+2
Salam doslar! Täze açylan Öwreniji - YouTube kanalyna sizi çagyrýarys! Gaty gyzykly wideolary paýlaşmakçy nesip bolsa! Häzir...dowamy...
ZET-PRO2003 (16.04.2021 / 00:32) okaldy (36) teswirler (2)

Brawserda paroly saklamazlygyň üçin 3 sebäp

+0
Paroly brauzerde saklamak gowy zat, sahypa girmek üçin parol girizmek hökman däl, ýöne soňundan ýatdan çykaryp bilersiňiz we...dowamy...
Arslanalayew (15.04.2021 / 17:24) okaldy (13) teswirler (0)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!

+4
Dostum Perhat, belki blogy okaýansyň, belkide ýok ýöne janyň sagbolsun, nesip bolsa gullugyňy 2 ýyldan dynyp gelersiň... K...dowamy...
ZET-PRO2003 (11.04.2021 / 18:29) okaldy (100) teswirler (4)

askitom uzak ýaşa!

+1
askitom joram uzak ýaşa, görjegiň diňe gowluk, iýjegiň süýjülik bolsun, ak bagt, altyndan tagt arzuw edýän 🎈🎁🎉...dowamy...
Arzuw (05.04.2021 / 08:40) okaldy (136) teswirler (7)

Jaň almazlyk keseli

+0
Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň...dowamy...
Arslanalayew (04.04.2021 / 22:25) okaldy (116) teswirler (1)

Täzeden söýgi!

+1
Günler ömrüň eleginde elenip dur. Däli söýýän ýürekler yzyna alyslarda galan söýgüli ýarlarynyň ýanyna gaýdasy gelýärler. Ýön...dowamy...
TALYP (04.04.2021 / 10:34) okaldy (52) teswirler (0)

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Şygyryýet dünýäsi
"Bagyşla..!"+2
Öllense leblerim gözüňden akan ýaşa, Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla. Kalbym ýerinden oýnar adyňy her tutuşda, Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla. Ne baharda gelersiň, ne ýagmyrda, ýagyşda, Belki menem aglaryn gözlerim her doluşda, Bu söýginiň ýelleri az hem bolmazla başda, Men diňe seni söýdim, günäm bolsa bagyşla. Geçse sensiz bir ömür adyň galsada daşda, Damjalar seni ýatladar, her ýagan ýagyşda. M...dowamy...
"Çagalygym ýitiren wagtym"+4
Kiçikäm ulalmak isleýärdim köp, Ulalamsoň, çagalygym küýsedim. Höwes etdim, barmak basyp, gün sanap, Howlukmazdym beýle boljagyn bilsem. Ýitirdim men, ilki bilen gülkimi, Ýuwaş-ýuwaş gaýyp gitdi elimden. Soňra, aldy menden sadalygymy, Gowy günlerim geçip gitdi deňimden. Arzuw-hyýallarym bardy elimde, Ýaşardym arzuwmy geljege ýüwrüp. Wah, wagty bir gezek üýtgedip bolsa, Wagty geljege däl, geçmişe öwrüp....dowamy...
Ýalñyzlyk+2
Ýalňyzlyk Ümsüm gijäň gussasyna gaplanyp Ýalňyzlyga ýoldaş bolup durun men Bu gije garaňky Örän garaňky Nehä Aý görinýär Nede bir ýyldyz Diňe şol uzakda öçigsi çyra Çalaja ýylpyldap görinýär göze Durun menem şol bir ýerde aýlanyp Ýalñyzlykda geçjek ömrümi oýlap Meni ýalñyzlykdan halas etjek adam tapylarmyka? Hormatlamak bilen Gurbangeldi Satybaldyýew GuGaPRO Habarla$mak üçin: +99361116905...dowamy...
Ma$galañyz Doly Bolsun!!!+0
Maşgalañyz doly bolsun! Juda az ýaşaýar adamlar indi,Ömürler ýokardan berilýär gysga.Goňşyň ýedisine göründüm şu gün,Tanşymyň üçüne gitmeli erte.Bilýän ýene kändir eşdilmän galan,Irden gidip agşam gelýäs tünege.O dünýesi abat bolsun bendeleň,Kabul bolsun berlen aýat süreler. Altmyşa ýetmegem Hyllalla boldy,Ellä ýetip-ýetmän gidip otyrlar.Gorky bar kalbymda ýene biriniň,Öldi habaryny aglap getirler.Ýitireňde duýýaň ynsan g...dowamy...
Imanyñy Saklajak Bol+2
Imanyñy saklajak bol Söýgi bilen dolsa ýürek Hormat bilen dolsa göwin Her adama söýgi gerek Eý Allajan aýyrmawer Adamlardan mähir suwun Eý Allajan aýyrmaber Möminleriñ imanyny Ony imandan aýyrman Has gowysy al janyny Alma onuñ imanyny Iman-iñ uly baýlykdyr Ol baýlygy saklajak bol Hakyñ buýran buýruklaryn Höwes bilen haklajak bol Imanyñy saklajak bol Iman-bu Alla ynanyp Onuñ emrine uýmakdyr Ýürek bilen Alla uýup Dil b...dowamy...
Düzelmek+3
Düzelmek Biz oglankak doñuz bakar ýörerdi Tüweleme indi molla bolupdur. Rysgal bereketem artýa gün günden Köneje ,,Žigulsi" ,,Toýota" bolupdur. Obañ hyzmatyna ýaraýar indi, Obada ölüsin gömenok şonsuz. Nesip etsin hemme kişä düzelmek, Eden tobalarmyz bolmasyn şowsuz. Ýüzümüzüñ nury öçüp gitmesin, Nebsimiz ynsapdan düşmesin öñe. Ähli ynsanýete gün dogup durka, Dilegim i-ne! Hormatlamak bilen Gurbangeldi Satybaldyýew Gu...dowamy...
Başyňa Iş Düşse Bilersiň+2
Başyňa iş düşse bilersiň Bar bolsa wezipe hem mal-mülkiň Zyýada sylagyň hormatyň Dostym barmy gymmatyň Başyňa iş düşse bilersiň Häzirä dabaraň bezegi sen Oglyň daýanan dagy sen Kimiňdir miweli bagy sen Başyňa iş düşse bilersiň Söýenleriň ýatlaman goýar Dostlaryň gözlemän goýar Takdyr seni sylaman goýar Başyňa iş düşse bilersiň Derýadyň sen akman galarsyň Dost - ýardan yza galarsyň Aýalyňa ýigrenji bolarsyň  Başyňa iş...dowamy...
"Nesihat"+1
“Nesihat” Alkyş alyp ile özün tanadan Hiç haçan il-günde hor bolmaz. Ýaka ýyrtyp kezzaplygy kär eden Köpçilik ýerinde asla zor bolmaz. Ýeke-ýeke teňňe çöplän adamlar Allaň ýetiren gününe şükür eder. Haram ýoldan pul toplanlar Il içine çykara ýüz tapmaz. Ýazdym diýip honnamsy bolma şahyr Manysyz goşgylar çöldek bolar takyr. Eliň agyrtmagyn goý sen pahyr Il halamasa şahyr şahyr bolmaz. Gapyň kakyp girse myhman Alyp gele...dowamy...
Balam yzlap tapmarsyñ yzymy+0
“Balam yzlap tapmarsyň yzymy” Balam diýdim üns bermedim özüme  Özge ynsan görünmezdi asla gözüme. Garran çagym ýer tapmadym özüme Balam yzlap tapmarsyň yzymy. Minnet edäýmegin beren aşyňy Zynhar ýaşlatmagyn meniň gözümi. Bu dünýede hormatlagyn özümi Balam yzlap tapmarsyň yzymy. Eneň-ataň göz dikýändir ýoluňa Perzentlerin meňzedermiş bägüle. Hyzmat etgin dik seretme ýüzüne Balam yzlap tapmarsyň yzymy. Hormatlamak bilen...dowamy...
Ölüp Gitsem Nädersiñ+0
“Ölüp gitsem nädersiň” Oýa batýan bu gün durmuş hakynda Ykbal bize mydam gülüp bakanda. Birden bizi göz ýaşlara atanda Menem bir gün ölüp gitsem nädersiň? Öl diýemok maňa ömrüňi baglap Gülermidiň ýa-da wagtyň hoşlap? Tabydym gujaklap ýüregiň daglap Aglarmydyň? Ölüp gitsem nädersiň? Öläýsem yzymdan gepim ederler Dost aglar, rakyplar gülüp giderler. Jynazama çykyp dursa ýakynlar Göz alnyňda ölüp gitsem nädersiň? Söýýän...dowamy...
Sallah Gezip Gaty Ýadadym+2
"Sallah gezip gaty ýadadym" Dostlar aýtsam size sözim Sallah gezip gaty ýadadym. Ýassyk bilen geçýär gijäm Sallah gezip gaty ýadadym. Dostlarym öýlendi bir eýýäm  Gün günden uzaýar gijäm. Ýekelikde daralýar dünýäm Sallah gezip gaty ýadadym. Kakama aýtmana gaty utanýan Ejeme diýmekden men çekinýän. Toý tomaşa barmana utanman  Sallah gezip gaty ýadadym. Käşir salyp gördim düşüner diýip Surat görkezipdim düşüner diýip. H...dowamy...
Ýigit Nalasy+0
“Ýigit nalasy” Allahym gözini dok et ýigidiň Bir nebs ýolunda dertlere salma. Berjegem özüň aljagam özüň Atyny alsaňam bagtyny alma. Köňül törini aýna görkezmez Gyzaran ýigidi aýnada goýma. Allahym bagt ber her bir ýigide Atyny alsaňam bagtyny alma . Ýaýrasa ýaraşar ýigit baryna Begençden gülsin dogasyz etme. Dagy parçalasyn halkyň gününe Saçy agarman bilini bükme. Hormatlamak bilen Gurbangeldi Satybaldyýew GuGaPRO...dowamy...
Biwepa Dünýä+1
“Biwepa dünýä” Köpleri bolup ýör perzende zar Köpleri perzendin dynman gargar. Käbiri ene-atasyn abraýyn döker Biwepa dünýä sen nirä barýaň. Köpleri pul üçin gyzyn satsalar Köpleri at üçin özün satsalar. Görüp görmedige alsalar Biwepa dünýä sen nirä barýaň. Jan dostlarym aýdyň söýgi hany Gyzlarda ar-namys sypaýylyk hany. Öňki ýeke söz mert ýigitler hany Biwepa dünýä sen nirä barýaň. Bu derdim ýazman galam döwüler Agas...dowamy...
Söhbet Döwletow ,,Sevdiğim''+1
Canımdan bır parça olmuşsun gibi, Bu şiir kalbimin içinden gelir. Aşkindan kör gözüm, olmuşum deli, Seni her şeyden çok sevdim Sevdiğim. Bir gün gelir sen de seversın beni, Her şeyden daha çok sevmişim seni, Bu kalbim seninle atıyor yeni, Seni kendimden çok sevdim Sevdiğim. Gülüm sensiz yaşamam ki hayat'ta, Hatırlanır yaptığımız kayak'ta, Beklerim hiç sorun olmaz ayak'ta, Seni herkesten çok sevdim Sevdiğim. Awtory: Söh...dowamy...
Söhbet Döwletow ,,Gelmesin indi''+5
Söhbet Döwletow ,,Gelmesin indi'' Diýdiler: Söýmegin biwepa ýary, Başarmany ýene söýdüm nadany, Unutdy berilen söz hem wadany, Ady dur ýürekde, gelmesin indi. Wagtynda hiç göwni ýetmezdi maňa, Ýa azlyk etdimi, söýenim saňa, Oturardyk, ýatman garaşyp daňa, Onsuz günem geçer, gelmesin indi. Söýmedim hiç zadyn, söýdüm özüni, Kem etmedim mähir, söýgi sözüni, Söýýädim onuň wah, ulygözüni, Namardym hiç haçan gelmesin indi....dowamy...
Söhbet Döwletow ,,ÝA RABBIM!''+3
Söhbet Döwletow ,,ÝA RABBIM!'' Alhamdulillah men özüm Musulman, Dilimde göterýän mukaddes Kur'an, Ýüregme ýazylan şol bir söz ALLAM, Meni ýamanlykdan gora Ýa Rabbim! Bäş wagtyna saňa sejde edýärin, Metjitlere seniň üçin gidýärin, Azan aýdyp her gün Kybla seredýärin, Öz ýoluňdan çykarmagyn Ýa Rabim! Jennetiňden maňa orun ber Allam, Meniň ýagdaýymy sen bir gör Allam, Maşgalamy mydam goragyn Allam, Menem saňa sygynýaryn Ý...dowamy...
MAGISTRAL+0
Ömrüñ agajyndan düşüp dur günler, Saralan ýapraklañ düşüşi ýaly. Ýollarda duşuşýar aşyk göwünler, Ýollar aýra salýar ýar bilen ýary. Söýgi günleriniñ adaty, ine: Yşk lezzeti köñli guçýar günsaýy, Aşyklar duşmasa biri-birine, Dogmajak ýalydyr güni hem aýy. Her hal säher tüm çetinden jyklanda, Rugsat berenden soñ haýbatly horaz, Ähli duşan hem duşmadyk ykballañ Üstünden lowurdap tylla Gün dogar! Söýülse, Gün – dogsa dogm...dowamy...
Neneñ oñat+3
Neneñ oñat! Şol ýagyşlar ýagyp ýör, Şol güller gülleýär türkmen düzünde. Şahyr söýgi setirlerni ýazyp ýör, Senem ýaşap ýörsüñ ýeriñ ýüzünde! Neneñ oñat! Bu säherde gussam ýok, Güllerde damjalar – misli bir dürler. Men saña ýer-gögi peşgeş beremok, Geçdi oña ynanylýan döwürler. Men diñe ýagyşmy, tupanmy, duman, Parhy ýok, şadyýan, gussaly günde, Minnetdar, Minnetdar saña sag-aman Ýaşap ýöreniñe ýeriñ ýü...dowamy...
ŞANYÑA ỲAZYLAN LIRIKI SETIRLER+2
Sen erkin bol. Säher-säher saçyñ ỳaỳ. Sen şat bolsañ, gözüñden nur saçylỳar. Aç sen oñat kitaplaryñ sahabyn. Bil ỳagşylyk, ỳamanlygyñ hasabyn. Edepsiz sözüme öỳkele sen, ỳar, (Käte size öỳkelemek ỳaraşỳar.) Sen erkin bol. Pikriñ, duỳgyñ, ezỳetiñ, Ỳokarda ỳyldyzlar, ỳerde gözỳetim. Hemmesi diñe bir özüñki bolsun, Diñe bir, diñe bir özüñki bolsun. Sen erkin bol, Soñky günüñe çenli Isle ỳigren, isle-de söỳ g...dowamy...
Pälwan dostuma sowgat+5
P-arasatly bolgun, her hal, Ä-girt uly ýürek bilen, L-eýli saç dek, egme başyň W-ajyp, hormat, degre-daşyň, A-hyr gelip, bagtly günüň, N-urly güne dolanarsyň! D-olanarsyň şatlyk bilen, O-ýnun undyp, bu durmuşyň, S-eniň at owazyň artyp, T-aýsyz boljagyň bilýärin, U-myt bilen ätläp öňe, M-aksat-myradyňa ýetip, A-rzuw hasyl bolsun diňe! S-öýüp ýaşa, söýlüp ýaşa, O-wazyň galsyn arşa, W-aspyn edip, gözeller...dowamy...
Jemi: 729
1 2 3 ... 37 >>

REKLAMA
Soňky teswirler

Sorag?Söýgi näme?


Hakyky söýgiň ömri ýok, garaşly soýgi bolsa ite dökün Ýada Hakyky soýgi turke gitdi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Diospyros (Düýn, 17:44)

Sorag?Söýgi näme?


Teswir ýazarsyňyz diýen umytda...dowamy...
Erkin mowzuklar | Sorag?Söýgi näme?
Arzuwym (Düýn, 07:47)

Saýt hakynda


Saýlanan.ru barada hem ýazsana...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
Diospyros (14.04.2021 / 08:02)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


@ZET-PRO2003 salam gowymy dost perhat daşoguzyň niresine düşdi ýa waýankamatdamy...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:37)

Perhat Sabirow, dostum gullukda!


Perhat dost sagamanja 2 ýyl gullugy ýerine ýetirip gel janyň sag başyk dik bolsun 2 ýylam hä diýän geçer...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | Perhat Sabirow, dostum gullukda!
Arslanalayew (11.04.2021 / 18:35)

Saýt hakynda


Badysaba yitdin gitdinle janyn bir sagmy ...dowamy...
Erkin mowzuklar | Saýt hakynda
prenses (09.04.2021 / 17:29)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003