“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Yone 3 soz;

+0
Ence yyl:sunca ayralyk:ajy goz yaslara baglanan durmus;...dowamy...

Gelmesen

+0
Kuyseyan gelmesen elimi goymasam eline sen bir gun menzesen geline sen nahili bagtly boljagymy bir bilsen denizde bolsam yeli...dowamy...

Pul ucin edemok

+0
Aslynda men bu zatlary pul ucin yada adym abyrayym ucin mowzuklary paylasamok enem-atam barka yetim galdym bu zatlary kuyseya...dowamy...

Bu gije yatmadym!

+0
Seret mana halymy dasymdan gorip ozim aglayan bu halymy Yeketakde paylasyp gozlerime uky gelmedi bu gije sheydip yatlap yene...dowamy...

GMSS arzuw etdim eje

+0
Her gun oyanyadym yeke yalnyz onki bolsym Husymda yat adam duslerimde gorip duyyadym mahrini eje Masgala kop jandan soyyan...dowamy...

GMSS oylanma

+0
Dilinden dal yureginden duydym mana bolan soygini Gozlerinde nice soyguli bakys yurekde paklik duydysy bulan hemmesini yazan...dowamy...

Rap ganaty bu (Şazada)

+0
Mana suny tapyp berin gyn gorman Murgaply bolmaly oza...dowamy...

YekeTak Lampa

+1
Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar! Ünüs beren...dowamy...

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Şygyryýet dünýäsi
Men seni söýýän (akro)...+7
 M-en seni söýýarin, näzli dildarym, E-rkimi aldyňla, elimden janym, N-äzleriňi çekeýin, näçe isleseň, S-öýgime düşünäý, bolmada zalym. E-ger düşünmeseň, ýok meniň halym, N-açar galdym, seniň ugruňda köýüp, I-ndi bolsa geläýdä söýgimi duýup. S-öýgimi duýdurýan, ugruňda köýüp, Ö-mrümi bagş etjek, men seni söýüp. Ý-ekelikde bilmeris, bu, bagty duýup, Ý-üreklermiz erkana guş deýin gaýyp, Ä-leme gözellik çaýsyn söýenim, N-äzl...dowamy...
Klasdaş..+2
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Birmahallar şadyýandym, alçakdym, Wah bolmady şo bolşuma galjakdym, Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym, Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş. Mekdebe gatnardyñ bezäp bu ýoly, Bu görnüş gözümden gidenok häli, Eliñ portfelli çykaýjak ýaly, Şinni-şinnem bakýan ýola klasdaş. Daşyndan paklygy bildirmez hozuñ, T...dowamy...
Ýene-de ene hakynda.+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene. Ýene-de galamy almaga ele, Mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň. Diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene Bir ýerlerde haram ölüpdir şu gün. Bu waka bolupdyr uzak bir ýerde, Ýöne parhy näme, ýakynmy-uzak Perzentleriň enäni terk edenligi, Enäň bolsa haram ölenligi hak. Men muny ýazmadym belli bir ýerd...dowamy...
Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah namcun men don yurek dal her kim masgalasy bn bir sacaga jem wagty men yeke yalnyz halymda masgalam bn otyrsam menem diyip aglap dileg edip Allahdan yeke ozim arzuw edip otyryadym hacanda masgalaly adamlan irden oglym turdynmy diyip yanyna baryan wagty men sheyle arzuwda gara basyp oyanyardym gunleri...dowamy...
Enem-Atam barka Yetim galdym+2
Minnet etdiniz el yaly coregimi yasaysymy bokurdakdan gecen her bir damja suwymy Gorip bilmediniz oyde yasaysymy oyden kowdyk diyaniz estdim dost yarlardan su gun 10 yyl bolya Oyden gidenime siz habar tutmasanyz men siz yaly kapyr dal 10 yylap her gunim yatladym eje kaka duydynmy haly nedir yekeje wah yzyny yazyp bilemok yuregime syganok son dowam ederin......dowamy...
Garaşýan+9
Sözlerim ýetmez söýgim aýtmaga Güýjim hem ýetmez yza gaýtmaga. Şunça wagt garaşdym saňa ýetmäge, Ýürekdäki söýgimi, saňa aýtmaga. Wagtam ýetipdi belli bir çene, Sen dolanyp gelermiň yzyňa ýene. Şol öňki wagt, şol öňki sene, Duşuşyga geldim, garaşýan ýene. Diňe men garaşýan, gelersiň diýip, Beren wadaňda durarsyň diýip, Bu durmuşda ýeketäk men seni söýüp, Garaşaryn ölünçäm, söýgiňi duýup. Awtorlary:@A...dowamy...
Goşgy...+2
Ýene birden, ýene birden kyn iş düşse başyňa Görmezlige salar salam diýýäniň Bulutly gün kölegäniň bizi taşlaýşy ýaly Bizi taşlar bile çörek iýýänmiz Birden ýüregime çümdide gitdi Iňňäň ujy ýaly rehimsiz ünji Seň bn duşuşyp bilmänime däl Seň ilkinji söýgim bolanyň ün G.Ezizow Asly şat bolmaasa güldirip bolmaz Öň ýetene syryň ynanyp bolmaz Ýekeje söz bn ýykylan göwni 1000 söz bn hem galdyryp bolmaz halasaňyz like :thum...dowamy...
goşgular+2
Derdimi aýdaýyn aşyk oglana Orta ýolda taşlamajak bolsaň söý Bir namardy görüp düşdi ýadyma Gara gözüm ýaşlamajak bolsaň söý!! Ýaralymyň hergiz ile bildirme Pynhan syryň duşmanlara bildirme Özüň solgun emma dostuň soldurma Seňem wagtyň geler ynjama göwnüm Aýralyk beterdir ajy ölümden Düýn söýenim bu gün gitdi golumdan Gawat gelsek käte ýolda yzdaka Üns berme geçip gitgin deňimden. Ö.Taganow Dertler gider öýtýäs bu...dowamy...
SENI GÖRESIM GELÝÄR+5
Ýazlar joşsa jahanda, Seni göresim gelýär. Gökde şapak batanda, Seni göresim gelýär. Jepa bormy munça-da, Keşbiň gülde-gunçada. Göwnüm sähel ynjasa, Seni göresim gelýär. Çykyp düzgün-kadadan, Gitsedim bu adadan. Öz-özümden ýadasam, Seni göresim gelýär. Ýollar, heý, öwrüm-öwrüm, Çykmyş ýoluňa ömrüm. Ýüregmi göze öwrüp, Seni göresim gelýär. Gijeler daňa gurban, Hoş sözler heňe gurban, Gül ömrüm saňa gurban, Seni göresim...dowamy...
Küýsediňmi?!+3
Küýsediňmi?! Şowhunyndan galyp goja dünýäniñ, Kalbyña teselli saz küýsediñmi? Gözleñ deý saralyp şahadan tänen, Yapraklar deý sary güýz küýsediñmi? Müñ gaýgy başyñda dertleriñ artyp, Soñsuz gussalaryñ leşgerin dartyp. Buzlar deý taýgançak ýollarda ýortup, Müdimilik geljek ýaz küýsediñmi? Daşlaşyp, söýgüden uzakda galyp, Çyrmaşyk ýollarda duzakda galyp. Dertleriñ baryny içiñe salyp, Mähir bilen bakjak...dowamy...
Ýürekdeş+13
Isle söýýän diý, isle ýürekdeş, Ýöne bolmasyn aramyz daş. Isle ýoldaş bol, isle ömürdeş, Men seni saýladym bolaý ýürekdeş. Ýürekdeşim diýip saýladym seni, Çyn ýürekden söýýärin, örteme meni. Seniň adyň bilen alýaryn demi, Men seni söýýänä, söýäý ýürekdeş. Ýa meniň söýgimi ýalan görýäňmi, Ýa sözimde, biwepalyk duýýaňmy, Ýa başga birin söýýäňmi, Meni beýdip ýakma, söýäý ýürekdeş. Seniň üçin bu ömrümi berer...dowamy...
Ansızın+3
Ben sensiz olanlara seni aratıyorum, Ben sensiz kalanlara seni yaratıyorum, Seni saklayacağım, seni yazıp-andıkça Kendimi çoğaltıyor, seni kuşatıyorum. Unutturmayacağım, seni yaşatacağım, Kendimi çoğalttıkça, seni kuşatacağım, Her zamanda, her yerde sen bende yaşadıkça... Sen evreninde sana seni aratacağım. Özdemir Asaf...dowamy...
Aşk+2
Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin, Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır bir güldürür; Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Özdemir Asaf...dowamy...
Ayrılık... (türkçe şiir)+1
Vuslat mevsiminde, yâr baharında Seni benden alıp gitti ayrılık… Neşe dünde kaldı, uhde yarında Bugünü zehrine kattı ayrılık… Sus dedi, hasreti câna bıraktı. Beni bende buldu, seninle yaktı. O gün efkâr ile gözümden aktı. Beni tenden alıp tarttı ayrılık... Tenhada bir gölge gibi bekleyip, Derdime binlerce derdi ekleyip, Kaçmayayım diye her an yoklayıp, Yaralı gönlümden tuttu ayrılık… Senden başkasına bakmadım diye, Sev...dowamy...
O günden beri (türçe şiir)+3
Görmedim gönlümün mutlu gününü Kalbimden gittiğin o günden beri İki gözüm görmez oldu önünü Bırakıp gittiğin, o günden beri. Yıllara şahittir, ağaran saçım Her nereye baksam dert biçim biçim Özleminle her gün yanıyor içim Bırakıp gittiğin, o günden beri. Hayalin gecemde, sen gündüzümde Varlığın taht kurdu, gayri özümde Dünya olmadı ki, sensiz gözümde Bırakıp gittiğin, o günden beri. Haydi çık...dowamy...
Bagtsyz+3
Bu gün ýalňyzlykda başym ýaýkaýn, Surtyňa bakyp gözüm ýaşlaýan. Diýýäler: “Erkekler aglaýan däldir” Ýöne meni aglatdy, şool ýalan söýgi. Men seni söýýädim, janu-ten bilen, Süýji arzuwlaryň ummanyna çümüp, Sen meni terk etdiň, ýüregim dilip, Aglaýaryn bu gün, bagtsyzlygym bilip. Bagtsyz men, arzuwyma ýetmedim, Durmuşymda, beýle bolar öýtmedim, Sen biwepa, aýralygy islediň, Indi hoş gal, men saňa, bagt isledim....dowamy...
Men seni söýýän (akro)+3
MEN SENI SÖÝÝÄN_(akro) Ç-yn ýürekden söýýän, seni Bägülim, E-lmydama pikirimde, sen gülüm. R-omantik durmuşda ýaşadyp meni, K-öňlümiň içinde ýaşaýaň gülüm. E-ger senem meni halaýan bolsaň, Z-elel* etme, senem meni söý gülüm. B-eýdip örtemegin, gülüm aşygyň, A-dyň dilden goýamok, bolaý magşugym. Ý-a, ýalan görýäňmi meniň söýgimde, L-abyrymy taşladym men, söýgiň üstünde. Y-namsyzlyk bildirme meň söýgime, Ý-alan bolsa örten...dowamy...
Ejeme gyz, bolup bilseň ;)+7
Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;) Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar Şu sözüm unutma, unutma asla Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;) Wadama wepa, sözümem taýýar Söýgülimä bolaňok, mekir...dowamy...
Soňyň barmy jogapsyz söýgi?!+5
Nägehan elime, alaýsam galam, Dertlerim götermez bu älem jahan, Bir sowal gynasa, titreýär tenim Soňyň barmy, jogapsyz söýgi. Seniň eliňde, men ýeke oýunjak, Düşünmedim ýa düşmedim bar zada. Belki edensiň sen hatda oýunjak, Maňlaý şeýlemdimi, jogapsyz söýgi. Gözleriň bilmedim, ne üçin binjalyk, Özgä ymtylsaň, synamak ne üçin. Bar günäm seni, söýenim üçin, Jezaň şumydy, jogapsyz söýgi. Müň ölüp, müň diri...dowamy...
Kyncylyk hakynda+3
Uly kynçylyga mahsus adamlar Oňa oglanlykdan bolarmyş taýýar. Ýöne kynçylygy sen saýlamarsyň, Gözleriňe bakyp, Ol seni saýlar. Ol seniň kimdigňi gözüňden tanar, Onsoň synag eder öz dünýäsinde. Pyrlandyrar seni gyş dünýäsinde, Aýlandyrar seni ýaz dünýäsinde. Tomus dünýäsinde, güýz dünýäsinde Synar ol. Dört paslyň içinden geçir. Bir ýerde lakyrdap duran gaýnag suw, Ýene bir ýerde-de buzly suw içir. Içegäň çürşäýjek – ýalyd...dowamy...
Jemi: 379
1 2 3 ... 19 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

YekeTak Lampa


Berekela bula gaty gowy bolly, gijede gözüňi agyrdanok, ýöne şu pikir zat ýazylýan ýerede hat ýazamyzda harplar ak reňkde bolaýsa, işiňizde üstün...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
Bailyievv_Writer (2 sag ozal)

YekeTak Lampa


Men ucin pecat bu pikiri menem aydypdym sana gorers diyipdin we indi edipsin ustunluk...dowamy...
Saýt täzelikleri | YekeTak Lampa :)
DARKFLIGHT (4 sag ozal)

Ýeňijiler TOP3 #talypçy


Pälwan dogan sylag hormatyňa minnetdar! Ullakan taňyrýalkasyn. Doganym kyn görmeseň Preimum hasap almaga kömekleşäý....dowamy...
Erkin mowzuklar | Ýeňijiler TOP3 #talypçy
Perhatsabirovv (6 sag ozal)

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÔRIP AGLAMALY BOLDUM " 4- nji bölümi Hemme bu wakanyñ soñlanmagyn isledi.Men bugun muny soñlaŷan.Me...dowamy...

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÔRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI YENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" 3- nji bölümi -Merjen size jan edip bilerinmi?! -Oyemi... -El nomerinize -eger...dowamy...

"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA DOLY OKAÑ.. 1-nji bolumi


"ÖLÜMIÑI GÖRIP BEGENIPDIM, EMMA SENI ÝENE GÖRIP AGLAMALY BOLDUM" BOLAN WAKA 2- bölümi Emma ŷekeje suratda bir gyzyñ diñe gözleri gorinip durann...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft