Içeri gir Agza bol

REKLAMA
Soňky mowzuklar

Size gysgajyk goşgym. ,,Minnetdar men sizden saýt agzalar!''

+2
Goşgularmy okap Like() goýanlar, Minnetdar men sizden saýt agzalar! Derdeş bolup bile gürrüň edenler, Minnetdar men sizden sa...dowamy...
Dowletow (Şugün, 15:32) okaldy (4) teswirler (0)

Görmedik baglaryň gözel ýalydyr,

+1
Görmedik baglaryň gözel ýalydyr, Görmedik ýurtlaryň täsin ýalydyr. Geň-taň işler bolup geçýär dünýäde — Gözler mydam görmedig...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:15) okaldy (3) teswirler (1)

Men ony söýmändim

+1
Men ony söýmändim. Söýmek hakynda Pikirem etmändim. Söýüpdi özi. Özi, özi, özi! Onsoň men söýdüm. Soňy näme boldy? Agyrdy yzy...dowamy...
Betjee (Şugün, 14:11) okaldy (3) teswirler (1)

Zenanlar baýramyňyz, Mübärek bolsun! (giç bolsada kabul ediň)

+1
Bu gün, Bütin dünýä Zenanlar güni, Sekizinji martyňyz, Mübärek bolsun! Zenanlara sylag, Hormatlar uly, Sekizinji martyňyz, M...dowamy...
Bailyievv_Writer (Şugün, 13:17) okaldy (2) teswirler (1)

Lotoreýa gatnaşjak barmy?

+1
Lotoreýa gatnaşjagyň bolsa Baş sahypadan Lotoreýa bölümine girip gatnaşyp bilersiňiz! Gatnaşjaklar saýt hasabyňyzdan, saýt ad...dowamy...
Dowletow (Şugün, 11:26) okaldy (8) teswirler (0)

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''

+3
Ine bugün geldi bagyşla diýip, Indi men däl seni Allam geçirsin. Ýörgün o dünýede ot köýnek geýip, Eden günälerňi Allam geçir...dowamy...
Dowletow (Düýn, 22:43) okaldy (20) teswirler (2)

Pul gazanmak

+0
Salam doslar.Hemme kisi hem gosmaca girdeyji etmegi halaya dogrumy onda men sizi sul asakdaky sayta cagyryaryn.ilki girende r...dowamy...
HAKYKAT (Düýn, 12:17) okaldy (23) teswirler (0)

8-Mart Baýramyňyz Bilen!

+3
Ähliňize salam! Gelin-gyzlarmyzy 8-mart baýramy bilen, tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ähli zenanlarmyz, gelin-gyzlarmyz uzak ýaşas...dowamy...
ZET-PRO2003 (Düýn, 06:26) okaldy (24) teswirler (3)
Erkek sözi näme, nämeüçin erkek diýilýär? #hepdelik | Teswirler
 Gerekli
Arzuw [off] (01.01.1970 / 05:00)
Aslında yüksekten değil, düşmekten korkuyoruz..!
erkek bolsalaram zenança bolup bilmeýän erkekler bar, erk diýeňde-de zenanam özüne erk etmäni başarýa edil hemmesi bolmasada, indiki döwürde erkeklere erkek diýesiň gelmeýä, sebäp men günde sagatda köpçülik bilen iş salyşyp otyryn, köpçülik ýerde işleýän, onnaň öýde gazanç edýän aslynda erkek bolmalyka zenanlar işläp gazanç edýä, erkegem ýarawsuz däl, jany sag emma ol öýde otyr, indi şu erkek bolýamy?
Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Söhbet Döwletow ,,Allam geçirsin''


Gowy gosgy Dos su hemme gosgularyny ozun duzyanmi...dowamy...

8-nji mart


Sos joram senkem gutly bolsun ...dowamy...
Gutlaglar we arzuwlar | 8-nji mart
yomut (Düýn, 16:19)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

By ZET-PRO2003