Içeri gir Agza bol

AS
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Çilimkeş

+4
Hak seni raýyňa goýmuş jahanda, Ede bileniň etgil munda, çilimkeş; Diwan gurlan güni, hasap jaýynda, Jogabyň nämedir anda,...dowamy...

Aşyk Bolmuşam

+1
Eý ýaranlar, bir ýüzi gül, aýa aşyk bolmuşam, Barçalar maksady gül ragnaýa aşyk bolmuşam, Bilbilem bag içre, bir gowgaýa aş...dowamy...

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!

+10
Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähenne...dowamy...

Ýalňyşyp çagyrylan "myhman" Mistiki hekaýa

+1
Kitap okamagy halaýaňyzmy?! Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan... Bir gezek kitap...dowamy...

Gijeki myhman (mistiki hekaýa) 2- nji bölümi

+0
Jemalyň kellesinde 1000-dürli pikirler aýlanyp başlady. Haýsy haramzada oň üstinden beýle oýyn edip, ony gorkyzyp biler? Öýün...dowamy...

Gijeki myhman (Mistiçeski hekaýa) 1- nji bölümi

+0
Jemalyň gözleri açyldy. Bar zat gowy, ol öz otagynda ýatyr, gapdalynda bolsa üç ogly. Diýmek bar zat düýşde bolupdyr? Howwa,...dowamy...

Bu gun meni sòyyen yigdiñ toyy (bolan waka)

+0
Ondan bari 14 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe oglydy Men oña Anny diyyad...dowamy...

Gyzlaryn

+2
Dagyň gary gardan-gara ulaşar, Gijeler ýatyrmaz näzi gyzlaryň; Birisi nuh edip, äre ýetişse, Ol gün ýasaw tapar bary gyzl...dowamy...
Saglyk
Stresi dolandyrmak barada maslahatlar.+1
-Adamlar stresi nädip dolandyrmagy öwrenip, bagtly we sagdyn durmuşda ýaşap bilerler? Ynha, şu ýerde stresi özüňizden daşda saklamak boýunça birnäçe maslahatlar dykgatyňyza getirilýär. -Pozitiw (oňyn) garaýyşly boluň. -Durmuşda  gözegçilik astynda saklap bolmaýan hadysalaryň hem bardygy bilen ylalaşyň. -Agressiw bolmaň, gaýtam pozitiw bolmagy başaryň. Tutanýerli boluň, gahar-gazaba münip, özüňizi goramagyň aladasyny etmä...dowamy...
Näme üçin adamlar el gysyşyp salamlaşmaga başlapdyrlar?+1
El gysyşmak – rysarlaryň sag elinde ýaragynyň ýoklugyny alamatlandyrýan däbi. Muňa garamazdan, baryp biziň eramyzdan öň hem Mesopotamiýada elleşilip salamlaşylýandygy barada maglumat bar. Tutuş adamzat taryhynda elleşip salamlaşmagy gadagan etmäge hem synanyşyklar bolupdyr — bu hut dürli keselleriň epidemiýasy wagtynda şeýle bolupdyr. Soňky synanyşyk — XX asyryň 20-nji ýyllarynda dünýäde ispan dümewi ýaýran wagtynda bolu...dowamy...
Beden dilinden many çykarmak+3
Beden dilinden many çykarmak Kä halatlarda bir ýagdaýa düşen adam, hiç geplemeýän hem bolsa, ondan goşmaça maglumat almagy başarýarsyňyz: Adamlaryň beýan edýän yşaratlaryndan (iberýän signallaryndan) many çykarmagy başarmak we olary hasaba almak duýgy (emosional)  intellektiniň  (jemgyýetde tutýan ornuňa baha bermegi, başgalara duýgydaşlyk bildirmegi başarmak ukybyň) aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Diýeli  Jemal siziň...dowamy...
Saçlar näme üçin düşýär?+3
Bilermenleriň aýtmagyna görä, saçyň her tary 4-6 ýyl saklanyp, soňra düşýär. Bir günüň dowamynda saçyň 50-100 tarynyň düşmegi adaty ýagdaý hasaplanýar. Şu aşakdakylar saçlaryň adatdakysyndan çalt düşmegine sebäp bolýar: 1. Nesil yzarlama: Esasan hem, erkeklerde saç düşmeginiň nesil yzarlaýandygyny görmek bolýar. Genler arkaly geçýän garmonlar saçyň düşmegine sebäp bolýar. Irki ýaşlarda alnan bejergiler saçyň düşmeginiň ý...dowamy...
Gowy uklaýan adamlaryň syrlary+5
Arizona uniwersitetiniň bitewi lukmançylyk merkeziniň uky hünärmeni Rubin Naiman: "Adamlar ukyny dişlerini ýuwmak ýaly gündelik işleriniň biri hasaplaýarlar" -diýdi. "Köpler üçin 7-9 sagat hakykatdan" öçürmek "borjy hasaplanýar." Şeýle-de bolsa, käbir adamlar gijeki dynç alyşa bolan garaýyşlaryny üýtgetdiler we ony hakyky lezzetlere öwrüp bildiler. Olaryň gizlin bu: Olar barşynda uyku baha çalt uky tapgyrynda-da REM-ta...dowamy...
adam oz saglygyny goramalydyr+2
cilim cekmek rak keseline ertyar hemamizem bilyas yone sony bilsede edyanler kan cilim adamyn on yyl omruni gysgaldyar onsanam kop suyji iymek cendenasa sekerli zatlary iyyan adamyn duysleri cuyrap dokulmegine akelyar hemde oz bedenindaki sahyryn artmagyna getryar netijede sahr keseline akelyar adam oz gaygy hasratlarny yada yuregine batyan her bir sozleri hic kime aytman oz icinde saklap gezse yada her bir hasraty gaygyn...dowamy...
Iç agra garşy göz dermany+5
Bir adam tebibiň yanyna gelip, içiniň agyrýandygyny aýdypdyr. Tebip ondan: - Näme iydiň? - diýip sorapdyr. Ol adam: - Ýanan çörekden başga iýen zadym yok diýipdir. Soň tebip oňa göz dermanyny berende, ol adam: - Meniň gözüm däl-de, içim agyrýar ahyryn diýipdir. Soň tebip oňa şeýle jogap beripdir: - Bu dermany indikide näme iýýäniňi görmek üçin berýän diýipdir! "Türkmen Gündogary" gazeti...dowamy...
Agyz-burun örtügi oňat edepliligiň hasabynda.+2
Bu günki gün dünýä COVID-19 pandemiýasyny başdan geçirýär. Alymlar ýokanjyň ýaýrap biljek täze ýollaryny ýüze çykarýar: howa-damja ýolundan — keselli adamdan dem, asgyrmak we üsgürmek arkaly, galtaşmak-hojalyk ýolundan – kesellän adamyň galtaşan predmetlerinden geçmekden başga-da, wirus ýokanjynyň ýokuşmagynyň howa-tozan ýoly hem bar. Şu ýagdaýda agyz-burun örtüklerini dakmaklyk — oňat edebiň alamatydyr. Ol diňe bir öz s...dowamy...
Kompýuterden gözleriňiz ýadasa, olara dem bermäge kömek etýän saýt açyldy!+1
Kompýuter başynda köp oturýan bolsaňyz, gözüňiziň ýadamagy adaty halatdyr. Şol sebäpden doktorlar we özi işiniň ussatlary mälim wagt aralagynda gözlere dynç bermegi we gözler üçin mahsus bolan maşklary ýerine ýetirmegi maslahat berýärler. Edil şolar ýaly maşklary özünde jemleýän, kompýuterden gözler ýadanynda, olary dem bermäge ýardam berýän saýt — Blimb.su peýda boldy. Onuň rus, iňlis we ukrain dillerindäki wersiýalary...dowamy...
Göwreli zenan özüni nädip COVID-19-dan goramaly?+1
Göwreli zenan özüni nädip COVID-19-dan goramaly? Göwrelilere COVID-19 bilen kesellemezlik üçin ýörite goranyş çäreleri zerur däl. Siz özüňizi şu aşakdaky görnüşlerde gorap bilersiňiz: elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýa-da düzüminde spirt saklaýan el ýuwujy serişdeler bilen ýuwuň; 2 ädim ara saklamany berjaý ediň; gözüňizi, burnuňyzy ýa-da agzyňyzy ellemäň; respirator arassaçylygyny berjaý ediň. Bu diýildigi, asgyrmada...dowamy...
Gyzlarda saglyk we gigiýena.+2
Seniň teniň her gün bir garaşylmadyk täsinlik görkezýär: sen hemişe bolşuňdan köp derleýäň, saçyň birden ýagly bolýar, goňak peýda bolýar. Alada edip oturma, seniň ýaşyňda bu adaty bolmaly ýagdaýdyr. Edil häzir seň üçin bar ünsüňi öz bedeniň gigiýenasyna bermek möhümdir. Esasy maksat - deriň arassaçylygyny üpjün etmek. Her gün suwa düşmek, has gowusy akyp duran duşyň aşagynda; Wannadan soň hökman arassa suw bilen ýa-da...dowamy...
COVID-19 görnuşleri+1
Alymlar COVID-19 sebäpli ýüze çykýan keseliň esasy alty görnüşini belläp geçdiler. Bu barada Londonyň Patyşalyk kollejiniň gözlegine salgylanyp «Sky News» habar berýär. Muny Ria Nowosti agentligi ýetirýär. Barlagçylar ABŞ-da we Angliýada 1600 näsagda ýüze çykan alamatlar (simptomlar) baradaky maglumatlary seljerip gördüler. Käbir kliniki ýüze çykmalaryna esaslanyp, keseliň agyr geçjekdigini çaklap boljakdygy ýüze çykary...dowamy...
Jemi: 12

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


düşinmedim kuran okalanda aýdylyp geçýami şonça gezek ýaa baga bir ýere geçýämi...dowamy...

Aşyk Bolmuşam


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aşyk Bolmuşam
Ейжежигим (3 sag ozal)

Çilimkeş


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Ейжежигим (3 sag ozal)

Çilimkeş


Çilim çekýan azalan bolaýmasa indi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Diospyros (4 sag ozal)

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


sagbol minnetdar paylasanyn ucin buda bir gudrat...dowamy...

Sh.....


testt...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Sh.....
AkmyradoffSoft (16 sag ozal)

K...


halaýan şahyryma ...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | K...
Betjee (17 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021