Içeri gir Agza bol

AS
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Millioner ÝekeTäk-den kiçi täzelik #täzelik

+2
Essalowmaleýkum hormatly ÝekeTäk.Ru agzalary! Millioner ÝekeTäk-den kiçijek täzelik Indi-den berilýän bonuslar 1-25 points...dowamy...

Çilimkeş

+5
Hak seni raýyňa goýmuş jahanda, Ede bileniň etgil munda, çilimkeş; Diwan gurlan güni, hasap jaýynda, Jogabyň nämedir anda,...dowamy...

Aşyk Bolmuşam

+1
Eý ýaranlar, bir ýüzi gül, aýa aşyk bolmuşam, Barçalar maksady gül ragnaýa aşyk bolmuşam, Bilbilem bag içre, bir gowgaýa aş...dowamy...

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!

+10
Kuranda "dünýä " sözi 115 gezek geçýä we "ahyryýet " sözem,115 gezek geçýä. Kuranda "Jennet" sözi 77 gezek geçýä we " jähenne...dowamy...

Ýalňyşyp çagyrylan "myhman" Mistiki hekaýa

+1
Kitap okamagy halaýaňyzmy?! Menä gowy görýän kitap okamagy. Iň bolmanda hepdede bir gezek kitaphana barýan... Bir gezek kitap...dowamy...

Gijeki myhman (mistiki hekaýa) 2- nji bölümi

+0
Jemalyň kellesinde 1000-dürli pikirler aýlanyp başlady. Haýsy haramzada oň üstinden beýle oýyn edip, ony gorkyzyp biler? Öýün...dowamy...

Gijeki myhman (Mistiçeski hekaýa) 1- nji bölümi

+0
Jemalyň gözleri açyldy. Bar zat gowy, ol öz otagynda ýatyr, gapdalynda bolsa üç ogly. Diýmek bar zat düýşde bolupdyr? Howwa,...dowamy...

Bu gun meni sòyyen yigdiñ toyy (bolan waka)

+1
Ondan bari 14 yyl geçdi. O dòwur mena uly gyzdym Annageldi bolsa bir masgalañ 8 ya§yndaky kòrpeçe oglydy Men oña Anny diyyad...dowamy...

Forum | UMUMY BÖLÜM | Şygyryýet dünýäsi

Şygyryýet dünýäsi
Gyzlaryn+2
Dagyň gary gardan-gara ulaşar, Gijeler ýatyrmaz näzi gyzlaryň; Birisi nuh edip, äre ýetişse, Ol gün ýasaw tapar bary gyzlaryň. Gül tikensiz bolmaz, daglar gaýasyz, Ýüpüň hiç reňk almaz zäksiz, boýagsyz, Sen bir eýjejik zat, galdyň eýesiz, Düwme-düwme bolar nary gyzlaryň. Baýyň gyzy şagalaňda şaýlanar, Şaýlanybam beýleräge saýlanar, Pukara ýigitler neneň öýlener, Näzin artdyr keli, köri gyzlaryň. Baý...dowamy...
Ayryldyk+3
Eý agalar, arman bilen Dürli döwrandan aýryldyk. Il bolup Rahym han bilen, Haýdar soltandan aýryldyk. Bedew münüp, begres geýen, Ne näzi-nygmatlar iýen, Köp eşretli Lebap diýen Bir gadyrdandan aýryldyk. Girdik bir çöli-mugana, Suw içmedik gana-gana, Uçradyk azaby-käne, Rahaty-jandan aýryldyk. Ärsarynyň ady ýitdi, Her haýsy bir ýana gitdi, Han «hezretiň» köňli bitdi, Biz weli sandan aýryldyk. Subhy-...dowamy...
Zulpun Senin+1
Aldymdan aý dek peri, Çykar gara zülpüň seniň. Aýnynda yşkyň hanjary, Kakar gara zülpüň seniň. Dendany dür, lebi hurma, Ýene duman geldi serme, Ala göze gara sürme Çeker, gara zülpüň seniň. Bilmenem humaýmy, laçyn, Ogryn gözlär göwnüm üçin, Ör boýundan ören saçyň, Döker gara zülpuň seniň. Ger geçseň golaý ýanyndan, Müşk ysy geler donundan, Zülpleri zenehdanyndan Böker gara zülpüň seniň. Bir gowgaýa...dowamy...
Sh....+0
Alowdym sowukda ýylylyk berýan, Sazak kimin közüm añsat sönmezdi. Öñkiligim galmady indi bilýan, Ömrumem çilimdek çalt ýanyp söndi. Men olerin gozim zaryn yumular, Bedenimi gara yere gomerler. Uc gun yaş tutatarlar ya da bir aýlyk, Yatlarlar bir gezek aglap goyarlar. Ynansañ şon yalak saralyp solyan, Aydanlam hakykat gelmeseñ olyan. Gelmersiñ bilyan...Şonda da umydym edyan, Donseñ bolya bar zatlary unutjak, Ynan şolar yal...dowamy...
Sh.....+1
Gözleriñden akan her yaşyñ, Damjalap-damjalap derýa dönse. Shol derýa sen dal maña rugsat ber, Şatlygyñ sen uçin gark bolup ölsin. Kuýsemeýandir diýýa pikri hyýalyñ, Ol saña aýan eşit maña aýanynyñ. Gujaklap bagryma basyp gozlerñe, Gozlerim ençeden bakmagyñ zary. Hersini bir-birden aýtmak dal hokman, Ýone neneñ gezeýin içimi dökman. Hasratlar iýip kesele döndim, Derdime şypa ýeke sen lukman....dowamy...
K...+4
Yadymdan cykanok sol tasin pursat Geldin-de gasyma gulgun jemaly Gayyp boldun gitdin misli alamat Tamiz gozelligin genisi yaly Namat hasratlaryn ezyetin sorup Gopgunly sowhunly galagoplukda Sensin eziz kesbin duysume girip Nazik sesin yanlanypdy gulakda Yyllar otdi. Gay-tupanlan owsuny Dargatdy yuregimin onki hyyalyn Unutdym men sensin nazik sesini Yatdan cykdy senin tasin jemalyn Colalykda bendiligin tozunda Asuda uza...dowamy...
@@@+10
Hic wagt hic kime ozun baglama, Soyulmedim diyip bagryn daglama. Bir gereksiz adam ucun aglama, Taparsyn hakyky dostuny bir gun. Asyl dostlugyny ALLAHA bagla, Allah gorkusundan bagryny dagla. Resulallahyn hasratyndan agla, Taparsyn Allahyn soygusuni bir gun. Hic wagt ozuni asak dusurme, Hic wagt ozuni uly-da gorme, Wepasyza hic bir syryny berme, Asyl wepalyny taparsyn bir gun. Gelen gecer,adam galmaz dunyade, Hakyky,so...dowamy...
soyguden yanan+2
Eger bir gun šanlamasa gulagyn, bu dúnyeden ótenimí bilginin, guramaňka mazarymyń topragy, sonky gezek hošlašmaga gelginiň, gelip yuwašjadan epsen dyzyňy, bir pursat yatlasaň sóyen gyzyňy, diyersin kim yazar kim okap berer, soňlanmadyk sóygúmiziň yzyny, garšyňda duraryn bakyp gózúńe, ayralyk perdami atyp yúzúme, šemal bolyp seň sačlarńy syparyn, eštsemde jogap bolmaz sózúńe. Nowça...dowamy...
Küýseg+5
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensiz iňledim! Ýan bermedim senden özge derde kän, Barmagyma dakylmadyk ýüzük sen. Gül ýüzüňde dem düşmedik perdekäm, Ne döw çaldy,umydyňy üzüp sen?! Ýanyp,tüsseläp dur gözümüň ýagy, Sensiz ürgä çägä taşlanan daş men! Sen meniň ir düşen saçymyň agy, Ýaňagyňda doňup galan gözýaş men!...dowamy...
Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥+3
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bilen. Siz maňa göwünlik berjek bolýaňyz. Emma maňa peýdasy ýok, ynanyň. Gussaň nämedigin bilmezdim menem Gapdalymda duran çagy enemiň. Gözüňize ýaş aýlanam bolýaňyz. Ýöne tüýs ýürekden däldigi aýan. Gowsy entek öýde eneňiz barka Şony gözden salmaň, Horlamaň, Aýaň! Soň bir gün giç bolar, ynanyň maň...dowamy...
Ýene-de ene hakynda. /Kerim Gurbannepesow/+5
Hormatly agzalar geliň Kerim aganyň şu goşgy setirleri hakynda azajygam bolsa ýatlap öz pikirlerimizi teswirler arkaly birek birimiz bilen paýlaşalyň. Ýene-de ene hakynda. Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene. Ýene-de galamy almaga ele, Mejbur etdi meni bir elhenç gürrüň. Diýdiler, üç ogul, üç gyzly ene Bir ýerlerde haram öl...dowamy...
Ýanymda bolsaň...+2
Bagryma bassam, Armanym gider. Ýanymda bolsaň, Şu maňa ýeter. Gerekdäl Jahanym, Özüňden özgä. Göz degmesin, Biziň söýgä. Özümden känräk, Söýýärin ynan. Wepasyz bolmagyn, Diňle hiç-haçan. Garaşýaryn seret Gözüň gaşyňda Bu şirin söwdä Ähliň başynda Söýgi bar diýmek, Ajapdyr älem. Gelin tap sen diýip, Goýanok ejem. Bagytly men gelseň. Ýanymda bolsaň. Älem ýagtylar, Ýekeje gülseň. Awtor: Pälwan Akmyradow.!...dowamy...
 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘+9
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU! ayrylmak ajydyr tapylmak suyji hemme yerde ustun soydunin guyji yshgymyzyn indi ocdumi ody diysem men sana Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ! soydun suyjuside bar ajysyda kan oz bagtyny arasyndan secmek kyn soyguden hyjuw alyp josyar kalbym sozlemek istiyorum SENI SEVIYORUM! wah soygulim senden dusdum jyda ynanmak...dowamy...
Gabanýan...+4
Ýakynyňdan geçse şemal öwüsüp, Şol öwüsen şemaldan seni gabanýan. Ýek göz bakaýsa saňa öwürip, Ynanaý şol gözden seni gabanýan. Birýere gidäýseň ýuwaşja ýöräp, Aýaklaryň basan yoldan gabanýan. Egerde bir zady alaýsaň ele, Eliň bilen tutan zatdan gabanýan. Eger birden biri bilen gürleşseň, Şol gürleşen adamyňdan gabanýan. Eger käwagt biri bilen görüşseň, Şol görüşen adamyňdan gabanýan. Durmuşda diňe sen b...dowamy...
Ajy hakykat+1
Eger geçmişime dolanyp bilsem Düzederdim barça ýalňyşlyklarym Nädogry wagtda nädogry ýerde Geçirmezdim gyzyl gymmat wagtymy Geçmişe seretsem gözlerim aglar Ähli ynjylarym düşýär ýadyma Gowy dp bakan ähli adamlam Gara ýylan bolup çykýär gaşyma Arkamdan urulan ählije oklar Güni geler hökman urarlar sizi Bu ajy hakykat bolan mahaly Seredip duraryn ynjytmaz meni Awtory: Aşyrow Mekan halasaňyz ...dowamy...
Meň gybatym etýänlere+2
Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Arkamdan gürleýänçäň Ozal meni ýetip al! Görip bilen niýete Ýetip bilersiň ganym, Halal mehnet, päk ynsap- Şudur meniň bilýänim. Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Diliňe erk berýänçäň Sen özüňe ser sal. Görkezeniň görersiň Hak sözüni unutma Ýamanlygyň özüňe Dolanşyny unutma. Meň gybatym etýänlere Aýdar birje sözüm bar Bir adamyň adyny Bulamagyn sen bikär. Duşman b...dowamy...
Garaşýan (dowamy, hökman okaň!)+9
Sözlerim ýetmez söýgim aýtmaga Güýjim hem ýetmez yza gaýtmaga. Şunça wagt garaşdym saňa ýetmäge, Ýürekdäki söýgimi, saňa aýtmaga. Wagtam ýetipdi belli bir çene, Sen dolanyp gelermiň yzyňa ýene. Şol öňki wagt, şol öňki sene, Duşuşyga geldim, garaşýan ýene Söýgim üçin garaşmaga taýyn men, Emma seniň, geljegiň gümana. Özüm urup harasat hem dumana, Seniň üçin garaşaryn mydama Käte bir howsala özüne çekýär,...dowamy...
nädersiň?!+4
Bir supradan tagam iýen dostlaryň, Ýüz örürip,kese baksa nädersiň?! Syr ynanyp,syrdaş diýen dostlaryň, Pynhan syryň ile dökse nädersiň?! Aýlanyp dur,çarhypelegiň çarhy, Dostlaň bir-birinden köp eken parhy. Bolmasa-da dostuň bahasy-nyrhy, Seni "satyp" içiň ýaksa nädersiň?! Hak dostundan borsuň mydam tamaly, Aradan ötmese şeriň şemaly. Ykbal duş eýlese bir bikemaly, Olam çür depäňe "çyksa" nädersiň?! Men bilmedim,kime gü...dowamy...
Özüme sargyt+3
Ýaşlyk oýunlaryna gyzmasyn kelle, Her bir etjek işiň aňyňda belle, Azapsyz baýlyga, altyndyr tylla Topluma, ýüzüňi sowmagy başar. Goňşy arasynda gatnatma gybat, Hersine al bermek erbetdir-erbet, Berme pese zakgun, beýige şerbet, Adamlary deňje görmegi başar. Köpçülikdr boş gepleme, öwünme, Aytjak sözüň geňeş mydam göwnüňe, Sen çybyk däl, sähel zada döwülme, Kyn işde-de merdem durmagy başar. Näme utyaň buza öwrüp ýüregň...dowamy...
dünýäde sensizem ýaşaljak eken.+2
Söýgiňden daşlaşyp, galsaň sen ýalňyz, Ýalňyzlyk derdinden ýadaljak eken. Ýatlap pursatlary bolsaň-da gamgyn, Dünýäde sensizem ýaşaljak eken. Bu günler başymdan geçmejek ýaly, Gör, meni neýledi söýginiň aly... Ne günlere salsaň-da, ah, sen ykbaly Dünýäde sensizem ýaşaljak eken. Köňlümiň köşgünde ezizlän ýarym, Men saňa bagş etdim ýüregmiň törin, Sen bolsa terk etdiň duýgulaň baryn, Dünýäde sensizem ýaşaljak eken. Gökde...dowamy...
Jemi: 403
1 2 3 ... 21 >>

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Çilimkeş


Şu çilimi oýlap tapan naletkerdäniñ ejesini dula bakdyrmaly. Goşgyny paýlaşanyñyz üçin minnetdar Kesa_03...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Perhatsabirovv (1 sag ozal)

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


düşinmedim kuran okalanda aýdylyp geçýami şonça gezek ýaa baga bir ýere geçýämi...dowamy...

Aşyk Bolmuşam


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aşyk Bolmuşam
Ейжежигим (5 sag ozal)

Çilimkeş


...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Ейжежигим (5 sag ozal)

Çilimkeş


Çilim çekýan azalan bolaýmasa indi...dowamy...
Erkin mowzuklar | Çilimkeş
Diospyros (6 sag ozal)

Eger saña gyzykly bolmasa okaman geçme!


sagbol minnetdar paylasanyn ucin buda bir gudrat...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021