“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

###

+0
Name ucun men arzuwlamma yetip bilemokkam? Yetip bilmejek arzuwlammy edyakam...dowamy...

Kowup Bilmersin

+6
Sen meni hic hacan kowup bilmersin Men bir allabahar-mortiti gelen Hazir men erkime mayyldyr barlyk Aklyny casyrar serhos pos...dowamy...

 💘I LOVE YOU💘Я ТЕБЯ  ЛЮБЛЮ 💘SENI SEVIYORUM💘

+8
Bar arzuwym senin bilen bolmakdyr sen yanyndan ayrylasym gelenok dunya yan salyjy owazym bilen diyesim gelyar sana I LOVE YOU...dowamy...

(Charli Chaplin)

+2
Şu Gun Ýylgyr. Ertir Agla (Şuny Her Gun Oka) Hemekisiden birbilen teswire garasyan...dowamy...

Ajy durmus

+1
Iller Şu Wagt Öz Söýgülsiniñ Gujagynda Otyr Men Bolsa YekeTak.ru da Otyrn Hemekisiden bir bilen teswire garasyan...dowamy...

Hakyky Durmus

+3
Bolar-Bolmaz zatlara gulmek bu men oz saylawumdy. Yogsam Bu Durmusda Hic Birzadyn Gulkunc Daldigini Menem Bilyan:'( Herkimde...dowamy...

Gosgy N4

+2
Akmaklar soyyarler owadan gyzy Owadanlyk daldir soygun lezzeti Sadalar mydama soyyar sadany Cunki sadalykdyr soygin lezzeti...dowamy...

Gosgy N3

+1
Men seni soyaydim soydim oydyan Sonky gunler mana bir zada bolyar Begenmesiz zada begenip yorin Hemem sahel zada keypim bozul...dowamy...

Forum | UMUMY BÖLÜM | Dünýä täzelikleri

Dünýä täzelikleri
«Belawia» Aşgabada uçuşlary bahara çenli togtadýar+0
«Belawia» awikompaniýasy Aşgabada howa gatnawlarynyň togtadylmasyny şu ýylyň 1-nji martyna çenli uzaltdy. Bu barada awiakompaniýanyň resmi saýtynda habar berildi. Belarus kompaniýasy Latwiýa, Wengriýa we Gazagystana hem gatnawlary wagtlaýyn amala aşyrmaýar. Şeýle hem, Moskwa şäheriniň «Domodedowo» howa menzilinden başga «Belawianyň» Russiýadaky beýleki menzillere uçuşlary wagtlaýyn togtadyldy. Ýolagçylar ýatyrylan uçuşl...dowamy...
Soygi hadysasy+0
2006-njy yyl gyz 1997 yyl oglana asyk bolup soyupdir oglanyn 2006 yyl jigsem bar...dowamy...
DZDA ILKINJI GAR+2
DZDA ILKINJI GAR SU GUN AYYN 24 INE BOLDY GATY TASIN HABAR MILLEN DASOGUZY SYLAYANLAR SYLAGYNYZY YAZYN ASAKDAN NAHILI SYLLAYAN BOLSANYZ...dowamy...
3???? (????) ÿakynda täze aÿdym+2
3boys - Dida ft Aksi muslim -Ukydaky hyÿallam diÿen aÿdym ÿakynda siz uçin Yeketak.ru saytymyzda size hodurlener dinlan baha berin...dowamy...
Täze Zellandiya Covid 19 y yza serpikdirmani başardy.+1
TÄZE ZELANDIÝANYŇ COVID-19 ÝEŇME SYRY 17 OKTÝABR, 2020 LUKMAN 1 1 1 1 1 covid 19 Täze Zelandiýa COVID-19 garşy göreşde rekord goýdy ýagny, ol wagt ýitirmän Hökümetiň Gaýragoýulmasyz Gaýtargy Indeksini iň ýokary nokada galdyryp, COVID-19 ýok etmegi başardy. Ol munuň üçin nämeler etdi? ↪ Lancet Jemgyýetçilik Saglygy zurnalyna görä, esasy sebäp: "Kesgin ýurt dolandyryşygy, netijeli aragatnaşyk saklama we halkyň ýokary d...dowamy...
Gel, dostum!+4
Şu gün nämüçindir tapamok karar, Düşnüksiz güýç kalba çekipdir serhet. Ownuk aladalaň üstünden ätläp, Gel, dostum azajyk edeli söhbet. Gezen bolup ýörüs başagaýsyrap, Günler bolsa geçip barýar eglenmän. Kän oýnapdyk gök baýyrlaň üstünde, Indi bizem şo-ol körpeje oglan däl. Ýyldyrym dek aý-günleri kowalap, Girip barýas uly dünýäň çetinden. A-how, söýgi diýen bir zat bar eken, Erkiň aljak, bolsaň sähel çekinjeň. Ýöne bu...dowamy...
Bir-biriňizden ýagşy bolsaňyz+6
Bir-biriňizden ýagşy bolsaňyz – Gabrymda-da özge rahat küýsemen. Haýra hossar, Şere garşy bolsaňyz – Zyýarat şol. Görde köýmet küýsemen. Käte ýanyp gezdim, Käte tüsseläp. Käte üşäp gezdim. Käte yssylap. Kä belentläp uçdum, käte pessaýlap. Öz uçuşym. Özge ganat küýsemen. Bogulyp gezsem-de ýoluň çaňynda, Egilip gezmedim adam öňünde. Diňe Enem, Atam, Watan öňünde Üç büküldim. Aýry kysmat küýsemen. Söýüp gördüm, Söýlüp gör...dowamy...
Ykbalym+2
Ýaşlygymy ýada salsam, gara gözler çyglanýar, Gara gözli dost-ýarlarym, käbäm enem aglaýar. Ölen ýagşy, emma, welin şolar ýolum baglaýar, Indi meniň soňky bir ýolumdan goýma, ykbalym. Çagalykda päk ýürekli çagalar deý çagadym, Çagalykda şat geçerdi, gamsyzdy her sagadym, Emma welin, ulalamsoň bagtsyzlykdan agladym, Men günäsiz günäliň odunda goýduň, ykbalym. Bagtsyzlykdan, şowsuzlykdan, gaçyp bilmen gutulyp, Ilki söýgim...dowamy...
Donald Tramp korona wirus bilen keselledi.+2
ABŞ nyñ prezidenti Donald Tramp ozinde we onuñ maşgalasy Melanyada koronawirusyñ ýüze cykanyny Ria Nowosti habar beryar. "Şu gun ABŞ nyñ birinji zenany we men COVID19 boyunca barlagda položitel jogaplary aldyk.Biz dessine karantin carelerine bejergi almaga bashlars.Bu cagyryşa biz bilelikde doz geleris." Diyp Tramp twitter sahypasynda yazyypdyr....dowamy...
Janyna kast eden +3
Çakdanaşa ýokary derejede ölümi arzuwlan fransiýaly bir raýat öljek bolup elinden gelenini etdi... Ýöne onuñ bu dünýäde azajygam bolsa almaly demi bar eken, sebäbi ol bu arzuwyny amala aşyrjak bolup hernäçe çytraşsa-da edeni ugruna bolmady we ölmän galdy. Gürrüñi edilýän fransiýaly kert gaýanyñ ujuna baryp özüni asmak üçin ilki öñden taýynlap goýan ýüpüni boýnundan geçirdi, awy içdi we sapança bilen özüni atdy, soñam aşak...dowamy...
«Real» dört oýunçysyny satyp, 100 mln ýewro gazanmakçy bolýar+1
Madridiň «Realy» transfer penjiresinde birnäçe futbolçysyny satmagy meýilleşdirýär. Bu barada gazeta.ru habar berýär. Ispan kluby hüjümçi ýarymgoragçy Garet Beýli, şeýle-de hüjümçiler Mariano Dias bilen Borha Maýoraly satmakçy bolýar. Klubda bu futbolçylary satmak bilen 100 mln ýewro töweregi gazanmagy göz öňünde tutýarlar. Klubdan Lukas Waskesiň hem gitmegi mümkin, ýöne onuň özi «Realdan» aýrylmak islemeýär. Belläp geç...dowamy...
Ýaponiýada taýfun sebäpli 600 töweregi awiagatnawlary ýatyryldy+0
Ýaponiýada 600 töweregi içerki awiagatnawlar ýatyryldy. Ýurduň günorta bölegine “Haýşen” taýfuny golaýlaşýar. Bu barada ýapon jemgyýetçilik telewideniýesine salgylanyp ТАSS habar berýär. Şenbe günündäki 100 sany gatnawdan daşary ýerli awiakompaniýalar Ýaponiýanyň günorta we günorta-günbataryny ýurduň beýleki bölekleri bilen baglanyşdyrýan 484 sany ýekşenbe gatnawlaryny ýatyrmaly boldular. JR West demir ýol operatory hem...dowamy...
Belarusdaky türkmen talyplary ýurdumyza dolanyp geldi+1
«Türkmenhowaýollarynyň» ýene-de bir ýörite uçuşy Belarus döwletinde okuwyny tamamlan türkmen talyplaryny, şeýle hem bu döwletde saglygy bilen bagly bejergi alan watandaşlarymyzy Türkmenistana dolap getirdi. «Boeing-777» howa gämisi awgustyň 23-inden 24-ine geçilýän gije Türkmenabadyň halkara howa menziline gondy. «Minsk — Türkmenabat» ýörite uçuşy 247 sany Türkmenistanyň raýatyny getirdi. Olar, esasan, Belarus döwlet uni...dowamy...
Jemi: 13

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

###


Sabyr et hemme zat bolar...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
M-H-T (16 min ozal)

Hakyky Durmus


dogry aýtýan...dowamy...
Erkin mowzuklar | Hakyky Durmus
askitom (26 min ozal)

###


ýeke sen däl akl ine mende şeýle ...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
askitom (28 min ozal)

###


Sen yeke dal. Adamyn tebigatynda bar bolaymasa Yetip bilmejek arzuwlary etmek "Olmayacak dugaya Amin"diyoruz iste biz insan milleti...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
yyldyz (1 sag ozal)

###


şonuň üçin edip biläýjek işiň etmeli, bolly?!...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

###


arzuwlaryňa ýetip bilmeýän bir sen däl, ýetip bilmejek arzuwlaryň edýänem ýeke sen däl...dowamy...
Erkin mowzuklar | ###
Arzuw (1 sag ozal)

Kowup Bilmersin


awtory kim?? özä goşgy welin onam bölüp goýmaly däldä...dowamy...
Erkin mowzuklar | Kowup Bilmersin
Arzuw (1 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft