“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

Pälwany däli eden gyz

+1
Gyzyl keteni geýipdir Pälwany dali eden gyz Şaý şep monjuk dakypdyr Palwany dali eden gyz Ýylgyryp bakan bolýar sülmür...dowamy...

Soraglar...2

+2
Bir gus bazar gun ucmayar. Nm ucun sol gus bazar gun ucmayar Bilmeseniz like basyn teswire garasyan...dowamy...

Agla senem

+2
Elimde galan umudymyn bolegi Ayralyk gelende seni dal yitirdim ozumi Ben bilmiyorum ajaba kim hakly Yone bilyanim yaslygy...dowamy...

Küýseg

+3
Men seni şeýle bir göresim gelýär, Muny özgelere aýdyp bilmedim! Sensiz bu şäher dar,ýaşaýyş del ýar, Sende seni küýsäp sensi...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!

+2
*Öñki jemgyýetde Gurbannazar Ezizow ýaly şahyrlar çykypdyr. Indi onuñ ýaly şahyrlar çykmasyny bes edipdir. *Öñki jemgyýetde A...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3

+1
Boldunmy soyyenim indi ozgan gelini Semizi gorup hordan gecip gidaydinmi Nadip bildin yaralap bu ejiz yuregi Sensiz durmus...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥

+1
Dermanam, doktaram gerek däl maňa. Sözüňizem ýuwan, megerem ýalan. Siziň-ä öýňüzde eziziňiz bar – Gürleşiň, gülüşiň eneňiz bi...dowamy...

Näme üçin ÝekeTäk?! #herýerdenbir

+3
Hemmä salam! Men bugün sizlere saýtymyza näme üçin ÝekeTäk diýilip at berilenini aýdyp bermekçi ! Ilki bilen aýtsam, Ye...dowamy...

Forum | UMUMY BÖLÜM | Sport älemi

Sport älemi
Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim etdi. Dünýäde 140 žurnalistiň ses bermegi esasynda düzülen toparda derwezeçi hökmünde Lew Ýaşin (Russiýa) saýlandy. Toparyň goragçylaryny Paolo Maldini (Italiýa), Frans Bekkenbauer (Germaniýa), Markos Kafu (Braziliýa), ýarymgoragçylaryny Hawi Hernandes (Ispaniýa), Lotar Matteus (Germaniýa), Diego Mara...dowamy...
Real Madrid kluby barada+0
Real Madrid "(Ispaniýanyň Real Madrid Club de Ftbol) Madrid şäherinden Ispaniýanyň professional futbol kluby. FIFA tarapyndan 20-nji asyryň iň gowy futbol kluby hökmünde ykrar edildi. Real Madrid Ispaniýanyň ýokary bölümini hiç wagt terk etmedik üç klubyň biri, galan ikisi Barselona we Atletik Bilbao [3]. Ispaniýanyň futbolynyň iň meşhur klublaryndan biridir. Oňa 65 milli kubok bar: 34 La Liganyň rekordy, şeýle hem 19 Kor...dowamy...
Enrike Sereso: “Eger Messi Suares bilen bilelikde oýnasa, ähli zadyň alajy tapylar”+2
“Atletika” futbol toparynyň prezidenti Enrike Sereso Luis Suaresiň topara gelmegi hem-de Diýego Kostanyň geljegi hakynda gürrüň berdi. Ol bu meseleler boýunça şulary belläp geçdi: – Durmuşda nämedir bir zat isleseň alajyny tapmagyň mümkinçiligi bar. Eger Messi Luis bilen bir meýdançada oýnamagy islese, ähli zadyň alajyny tapyp bolar. Suaresiň transferi boýunça gepleşikler ýokary derejede geçdi. Bartomeu – ajaýyp dost we...dowamy...
Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer+0
UFC-niň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Jastin Getjiniň arasyndaky söweş tomaşaçysyz geçer. Bu barada rus türgeni Moskwada Söweş sungatynyň forumynda onlaýn-maslahatyň dowamynda mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.“Turnir ýapyk ýagdaýda geçer, janköýerler bolmaz. Şonuň üçin ýakynlarym maňa meýdançadan daşynda, myhmanhanada garaşarlar” – diýip, Nurmagomedow aýtdy.Söweş 24-nji oktýabrda Abu-Dabide...dowamy...
Futbol janköýerlerine sowalň jogaby+0
Biziň size beren Manuel Noýaryň derwezwsine iň köp gol salan futbolçy kim diýip beren soragymyza hiç kim jogap berip bilmedi dogry jogap Krişdiano Ronaldody...dowamy...
Futbol janköýerlerine sowal !+0
Manuwel Noýaryň derwezwsine iň köp gol salan futbolçy kim? şu sowala dogry jogap ýazanlaryň atlary ertir mowzugumda ýazylar....dowamy...
«Mançester Sitiniň» iki oýunçysynda koronawirus ýüze çykaryldy+0
«Mançester Sitiniň» ýarym goragçysy Riýad Marez we goragçysy Emerik Lýaport koronawirus boýunça položitel test tabşyrdylar. Bu barada iňlis futbol klubynyň metbugat gullugyna salgylanyp, Interfaks agentligi habar berýär. Bellenilişi ýaly, futbolçylaryň ikisi hem karantin astyna alyndy. Kesel alamatsyz ýagdaýda geçýär. Angliýanyň premýer-ligasynyň täze möwsümi 12-nji sentýabrda başlaýar. Şonda «Siti» öz meýdançasynda «As...dowamy...
Angilýanyň primer ligasy we ispanýaň laligasynyň başlanýan wagty belli boldy+0
Angilýanyň primer ligasy 12-nji sentýabrda ispanýanyň laligasy bolsa 13-nji sentýabrda start beriler....dowamy...
Messi Neýmary "Mançester Sitä" geçmäge çagyrdy+1
«Barselonanyň» argentinaly hüjümçisi Lionel Messi «Mançester Sitä» geçäýen ýagdaýynda, öňki topardaşy Neýmaryň hem öz ýanyna goşulmagyny isleýär. Bu barada ESPN habar gullugyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär. Neşiriň bellemegine görä, Messi eýýäm «PSŽ-niň» braziliýaly hüjümçisi bilen habarlaşyp, Angliýanyň premýer-ligasynda çykyş etmek islegi barada habar berdi. Argentinaly hüjümçi Neýmaryň hem toparyny üýtgetmek...dowamy...
Jemi: 9

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

Pälwany däli eden gyz


sps, minnetdar gelneje! bettt...dowamy...
Erkin mowzuklar | Pälwany däli eden gyz
AkmyradoffSoft (1 sag ozal)

Soraglar...2


Şol men bolaýmasam dynç guni uçman otyrýan...dowamy...

Agla senem


Men seni bireyyam ýatdan çykardym, Yatlap ýormek peydasyza soymeseň, Unutdym, her saher suratyn ogşap, Her Agşamam duyşe giryan diymeseň. Men se...dowamy...
Erkin mowzuklar | Agla senem
Diospyros (1 sag ozal)

Küýseg


Seni şeýlebir göresim gelýar Saňa bolsa parhy ýok zadyň Emma bir gün senem küsärsiň Daşa oýyp ýazylsa adym  Bilmedim nämeden bu gün dunýäm dar S...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Küýseg
Diospyros (1 sag ozal)

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Hoşgal gülüm, seniň toýuň toýlanýar, Bir ýigidiň gelni bolýarsyň bu gün. Ýüregim naýynjar şeýle seslenýär, "Allahym, bagtyňy bersin seniň". Geli...dowamy...

Yakynda REP GANATY BU- ozgan gelini mp3


Başga birne çyksa biwepa bolanok Sebabin bilmeli ilki belki ol ene atasynyň Yuzune gelip bilen daldir...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Şu mahal ýanymda ejem bolsady! Daşymdan guwanyp, synlap oturan, Ýürek tarlarymy sazlap oturan, Gara saçlarymy sypap oturan, Şu mahal ýanymda eje...dowamy...

Eje jan, sen hakda yazasym geldi....♥♥♥


Ene-atalarymyz yanymyzda wagty, olaryn gadryny bilelin!...dowamy...

Näme sebäpden indi bu şahsyýetler ýalylar ýok?!


Hazirki dowurde birnace adamlar ( ahli adam diyemok) okamagyn deregine pul berip ishini bitirmegini saylayarlar. Pul berip okuwa girenleri ucin h...dowamy...
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

Powered By CraftLoft