“❤️ Saýtdan tizlik bilen peýdalan! Premium hasap al ❤️”

Içeri gir Agza bol
PREMIUM agzalar
REKLAMA
Soňky mowzuklar

♥♥Söýgi ♥♥✔üçin gerek bolan resmi kagyzlar✔

+1
1) şahsy pasport ,asyl nysgasy 2- sany kopiýasy bilen 2) Zagranniý pasport asyl nysgasy, 2- sany kopiýasy bilen 3) sürjülik...dowamy...

“Söýgi hakda öňem ýazdym kän gezek, Ýene ýazjak öňkülerim az ýaly…”

+0
Rim imperatory II Klaudius ülkesini özüne mahsus zalymlyk bilen dolandyrypdyr. Şeýlebir söweşli gün gelipdir welin, onuň goş...dowamy...

Futbol taryhynyň iň gowy simwolik düzümi Ýazylan

+0
Dünýä belli “France Football” žurnaly ähli döwürleriň iň gowy simwolik ýygyndysyny, ýagny “Ballon d’OR Dream Team”-i mälim et...dowamy...

Klasdaş..

+1
Uly ýola garap dymyp otyryn, Çykyp gyradaky çile klasdaş. Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn, Berlip müñ ham hyýala klasdaş. Bi...dowamy...

Ejelerimiz gadryny bileli, Çünki jennet enelerimiziň aýagynyň astyndadyr!!

+1
Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. *Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. *Sen...dowamy...

Ýene-de ene hakynda.

+0
süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler, Sadagaň bolaýyn, ene. Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem, Ýüz birinji gezek ýazaýyn ý...dowamy...

GMSS men yasamaly

+0
Wagty geler men goz yaslarym akysy yaly Ene-Ata sizem okinip aglarsynyz yatlarsynyz jogap berersiniz belki ana sonda gujak ac...dowamy...

Enem-Atam barka Yetim galdym dowamy

+0
Men yetim dal yetim adyny alan sizin hakyky oglynyz size sorag men etmisim name gerekdal bolsam namcun yaratdynyz dunya wah n...dowamy...

Forum | GÜRRÜŇDEŞLIK | Tanyşlyklar

Tanyşlyklar
Agzalar bilen duşuşuk! #talyplar+2
Hemmä salam! 27-nji dekabrda Talyplar.Com we YekeTak.Ru agzalary Lebap/Kerki-de duşuşuk geçirýär! Hojambazdan 4 adam, Kerkiden bilmedim, ýöne Perhat dostum hem bar! Ýene gatnaşjaklar, 27-nji dekabrda Kerkä 64279765 telefon belgi bilen habarlaşyň! Nesip bolsa, Realda görüşýäris, we şol wagt size wideo hem paýlaşaryn, media-lentada Eger bize ýakyn bolsaňyz we wagt tapsaňyz hökman geliňler dostlarym! Ýatladaýyn diýdim :h...dowamy...
Dostluk+0
Men Begli. 1997 ýylda doglan. Asgabatdan Dost bolmaga 20-30 ýaslarynda gyz masgala gõzleýän...dowamy...
sorag+2
şu saýtdaky in şadyýan gouja we sylaşykly agza kim aýdyp bilermisinizz iç gysgynçlykdan açýan bu mowzugyda ýene gargap otyrman şunun ýalda mowzuk açylýamy diýip ...dowamy...
sorag ahli agzalara+5
kim haýsy agzany gou gorýa we haýsy sebaplere gora söýgülinizi saýlamak gadagan ...dowamy...
....!+2
men hakymda kim nahilipikirde kim nahili pikirde bolsa açyk aýdyn aýdaýyn gownümede aljak däl erwet bolsam erwetligimi aýdyn ýone dogrynyzy aýdyn...dowamy...
Daşaguz+1
halanok ýalany hakyky söz geregi watan diýer ýüregi DAŞAGUZ ILIM BARMY??????...dowamy...
LEBAP+4
Lebaplylar barmy aramyzda?! ...dowamy...
Agzalarmyz Real durumuşda kimler?? (#1 doly okaň!)+1
Hemmä salam! Agzalarmyz Real durumuşda kimler, nämeler bilen meşgullanýar, nämeler etýär, kesbi-käri näme?! Hemmesini şu mowzuguň teswirlerine ýazyň.. Bellik: haýyşt, ýazsaňyz dogrusuny ýazyň, bolmasa hiçhili teswir ýazman bilersiňiz! we mowzuga dahly bolmadyk offtop teswirleri ýazmaň......dowamy...
Menin hekayam+1
Bir gun biz gezelenje gitdik bir yerde owadan gyz duran eken bardym gyz yanyna seretdim welin yuregim birhili bolup gitdi sonra sol gyzyn yzyndan gitdim. Oyune girdi men hem gecip gitdim.Onon sonra men so gyzy yone goresim gelip durdy her gun kocesinden gecdim dasyndan guwandym yordim.Bir gun onumden bir oglan bln gecip barya el tutusyp .Durmusa bolan bar howesim gacdy.Sonra yene gordim men only yatdan cykarmadym her mi...dowamy...
Özüñizi tana. Köpçüligiñ täsiri. Эффект подножки. Sürü psikolojisi. Bandwagon effect .+7
Psihologiýa bilimine görä, süri Psihologiýasy: bir giden düzgünnamalaryñ we şertleriñ ýygyny bilen esaslandyrylan käbir ynançlaryñ bir toparyñ, jemgiýetiñ w.ş-leriñ agzalarynyñ arasynda ýaýramagyna berilen atdyr. Bärde, hakykat bolan ýekeje zat: bir agza tarapyndan şol şertleriñ(ynanjyñ) kabul edilmeginiñ esasy sebäbi, şol toparyñ, jemgiýetiñ köp agzalary tarapyndan kabul edilenligidir. Süri Psihologiýasynda başga bir...dowamy...
Ашгабат+0
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Ашгабатдан?...dowamy...
Ахал+2
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Ахалдан?...dowamy...
Дашогуз+5
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Дашогузлы?...dowamy...
Балкан+1
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Балканлы?...dowamy...
Мары+7
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Марылы?...dowamy...
Лебап+2
Салам сайтдашлар! Арамызда наче агза Лебаплы?...dowamy...
1-nji mowzuk+1
Salam tanyslykda hic hili tema acylmandyr basyny baslayyn diydim...dowamy...
Jemi: 17

Flag Counter
REKLAMA
Soňky teswirler

GMSS men yasamaly


Janynyz sagbolsa bayam bolarsynyz nesip bolsa gynanman esasy dine jan saglykdyr...dowamy...
Erkin mowzuklar | GMSS men yasamaly
beautiful (2 sag ozal)

Klasdaş..


Klasdaşlary ýada saldyň sena...dowamy...
Şygyryýet dünýäsi | Klasdaş..
Diospyros (7 sag ozal)

Enem-Atam barka Yetim galdym


Ay sony gowy bolup gider olaram yatlayandyr eje-kaka hic yerede gitmez perzendini taslap bir gun dolanar senin yanyna esasan sabyrly bol hemme za...dowamy...

goşgular


Elbetde haladyk bular yaly gosgyny halaman bolarmy...dowamy...

Goşgy...


++++++ine menden sunca plyus...dowamy...

Seni ilkinji söýen adam kim?


Soygi bu uly guycli duygy onda-da ene-atanyn perzendine bolan soygusi yaly guycli soygi yokdur...dowamy...

Aýralyk


Waheyyyyy...dowamy...
Erkin mowzuklar | Aýralyk
Olya (9 sag ozal)
Ähli hukuklar goralan!
© YekeTak.Ru 2019-2021

AkmyradoffSoft